راهنمای کاربردی بر ریز ساختار سنگ

مترجم: دکتر منیره خیر خواه 

تالیف: رونالد ورنون