تالیف کتاب: "تغییر اقلیم و سیر تکامل انرژی های تجدید پذیر"

 توسط:

دکتر علیرضا واعظی عضو هیئت علمی علوم زمین

کلید واژه ها: دکتر علیرضا واعظی مهندس عمار قاسمیان عزیزی