بررسی های زمین شناسی و زمین ساختی در ناحیه کپه داغ و بینالود

بررسی های زمین شناسی و زمین ساختی در ناحیه کپه داغ و بینالود 

نویسنده: محمد رضا شیخ الاسلامی 

با همکاری: نگار حقی پور - پیمان نواب پور - امیر نواب مطلق - میثم کوه پیما - آبرادات مافی - قاسم حیدر زاده