دانش نامه توده های گرانیتوئیدی ایران

 

نویسنده: دکتر جلیل قلمقاش 

نویسنده همکار: مستانه حق نظر لیسه رودی