سنگ های رسوبی در صحرا (راهنمای رنگی)

 

نویسنده: دوریک ای. وی. استو 

مترجمین: دکتر راضیه لک - دکتر سعید رضاییان لنگرودی