گزارش سالانه کرسی یونسکو ۲۰۲۲


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین دکتر حمید نظری