ماموریت و اهداف ارکان کرسی یونسکو


اهداف، ماموریت و ساختار کرسی جهانی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی:
 
کرسی یونسکو در تجزیه و تحلیل مخاطرات زمین شناختی ساحلی (CGHA) به عنوان یک سیاست رقابتی یکپارچه در پژوهش و اموزش در حوزه خطرات زمین شناختی ایجاد شده است: 1) فراهم کردن شرایط عملیاتی جدید برای تحقیقات زمین شناسی ساحلی به منظور بهینه سازی و تسریع، تولید دانش جدید 2) ترویج، انتشار و کاربرد این دانش در ارزیابی مخاطرات ساحلی و توسعه پایدار و افزایش تابآوری جوامع ساکن در سواحل.

تمرکز واقعی مهارتها در کرسی یونسکو در CGHA، به میزبانی پژوهشکده علوم زمین (RIES) وابسته به سازمان زمین شناسی ایران (GSI)، متخصصان مربوطه را از دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی دولتی و خصوصی را گرد هم می آورد. سازمان های تحقیقاتی خصوصی با هدف همگرایی عمومی، انتقال، اشتراک و بومی سازی دانش. از طریق رویکردهای متنوع یک شبکه علمی بزرگ، کرسی CGHA طیف وسیعی از تحقیقات را پوشش میدهد که هدف نهایی آن بهبود درک، آموزش، نظارت و پیشگیری از خطرات طبیعی در پهنه خشکی و ابی از کرانه های ساحلی است. کرسی یونسکو در تجزیه و تحلیل خطرات زمینی ساحلی پس از ابلاغ در دسامبر 2021، به طور رسمی در فوریه 2022 راه اندازی شد.

بخش های اصلی این کرسی از یک شورای علمی در مقیاس بین المللی و یک شورای اجرایی در مقیاس ملی تشکیل شده است. شرح وظایف مورد انتظار از شورای علمی، سیاست گذاری راهبردی، پشتیبانی های معنوی و  امکاناتی، همگرایی و ادغام توان بین المللی در بخش های دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی در راستای ماموریت های یونسکو است.
شرح وظایف مورد انتظار شورای اجرایی و کمیته های فرعی تخصصی آن با عناوین زیر: امور بین الملل. آموزش، ارتباط با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کرسی های یونسکو؛ انتشار؛ مرکز داده و وبسایت ها و همچنین کمیته فرعی تحقیق درباره اجرای سیاست های مصوب شورای علمی، شبکهسازی داخلی و خارجی،

جذب حمایت های معنوی و مالی، خدمات ویزا، تسهیلات لجستیک، پشتیبانی مدیریتی و اجرایی بر اساس موضوع و مأموریت هر یک از کمیته های فرعی، تدوین تقویم آموزشی سالانه و گزارش های دوره ای مطابق با استانداردهای یونسکو می باشد.
ارکان شورای اجرایی بر پایه : رئیس، دبیرخانه، هیئت رئیسه و زیر کمیته های تخصصی است.

 مسئولیت هیأت مدیره به ریاست رییس شورای اجرایی، سیاست گذاری در روش/زمان بندی و نظارت بر عملکرد زیر کمیته های اجرایی و چگونگی دستیابی به اهداف بر اساس مأموریت اعلام شده توسط شورای علمی می باشد. پیوند ساختاری بین اعضای شورای اجرایی و کمیته های تخصصی اعم از داخل و خارج شورای اجرایی، دبیرخانه خواهد بود.

 

کلید واژه ها: یونسکو پژوهشکده علوم زمین اهداف کرسی یونسکو