ساختار و فلوچارت کرسی

3D infographic in UNESCO Chair

شرح وظایف مورد انتظار شورای اجرایی و کمیته های فرعی تخصصی آن با عناوین زیر: امور بین الملل. آموزش، ارتباط با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کرسی های یونسکو؛ انتشار؛ مرکز داده و وبسایتها و همچنین کمیته فرعی تحقیق درباره اجرای سیاستهای مصوب شورای علمی، شبکهسازی داخلی و خارجی، جذب حمایتهای معنوی و مالی، خدمات ویزا، تسهیلات لجستیک، پشتیبانی مدیریتی و اجرایی بر اساس موضوع و مأموریت هر یک از کمیته های فرعی، تدوین تقویم آموزشی سالانه و گزارش های دوره ای مطابق با استانداردهای یونسکو می باشد.
ارکان شورای اجرایی بر پایه : رئیس، دبیرخانه، هیئت رئیسه و زیر کمیته های تخصصی است.

 مسئولیت هیأت مدیره به ریاست رییس شورای اجرایی، سیاست گذاری در روش/زمان بندی و نظارت بر عملکرد زیر کمیته های اجرایی و چگونگی دستیابی به اهداف بر اساس مأموریت اعلام شده توسط شورای علمی می باشد. پیوند ساختاری بین اعضای شورای اجرایی و کمیته های تخصصی اعم از داخل و خارج شورای اجرایی، دبیرخانه خواهد بود.

 

کلید واژه ها: یونسکو کرسی یونسکو پژوهشکده علوم زمین ساختار و فلوچارت کرسی