جلسه کرسی یونسکو مخاطرات زمین شناختی ساحلی با فدراسیون غارشناسی در زمینه لزوم همکاری های مشترک

جلسه کرسی یونسکو مخاطرات زمین شناختی ساحلی با فدراسیون غارشناسی در زمینه لزوم همکاری های مشترک

کلید واژه ها: یونسکو کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی فدراسیون غارشناسی پژوهشکده علوم زمین