جلسه پرسش و پاسخ و ارایه راهکارها میان اعضا و رییس کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی

کلید واژه ها: یونسکو کرسی یونسکو پژوهشکده علوم زمین