جلسه کرسی یونسکو با پژوهشکده اکولوژی

جلسه کرسی یونسکو با پژوهشکده اکولوژی

پیرامون همکاری های چندجانبه در زمینه پروژه های بین رشته ای، برگزاری سمینارها و کارگاه ها

 

کلید واژه ها: کرسی یونسکو یونسکو پژوهشکده علوم زمین پژوهشکده اکولوژی