گروه پژوهشهای نوین کاربردی (زمین شناسی زیست محیطی ـ ایزوتوپی و ...)

اساتید مربوطه: دکتر حمید نظری - دکتر علیرضا واعظی