گروه پژوهشی زمین شناسی کاربردی

 

مدیر گروه: دکتر محمد رضا قاسمی 

اساتید مربوطه: دکتر مرتضی طالبیان، دکتر مرتضی خلعت بری جعفری