اخبار پژوهشکده

سخنرانی علمی دکتر زهرا سادات حسینی، همکار آزمایشگاه پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ردیابی منابع رطوبتی ریزش های جوی ایران از هولوسن تا اکنون گالری

ششمین سخنرانی علمی، سخنران: سخنرانی علمی دکتر زهرا سادات حسینی، همکار آزمایشگاه پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب
سخنرانی علمی دکتر مرتضی خلعت بری جعفری، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نگرشی بر ماگماتیسم ائوسن، الیگوسن و نئوژن در شمال نایبندان، بلوک لوت

هفتمین سخنرانی علمی, سخنران: سخنرانی علمی دکتر مرتضی خلعت بری جعفری، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب
سخنرانی علمی دکتر زهرا سادات حسینی، همکار آزمایشگاه پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ردیابی منابع رطوبتی ریزش های جوی ایران از هولوسن تا اکنون

ششمین سخنرانی علمی، سخنران: سخنرانی علمی دکتر زهرا سادات حسینی، همکار آزمایشگاه پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب
سخنرانی دکتر مرتضی طالبیان،دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

عدم قطعیت در برآورد خطر زمین لرزه و ضرورت به روز رسانی روش ها گالری

پنجمین سخنرانی علمی، سخنران: دکتر مرتضی طالبیان،دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب
سخنرانی دکتر علیرضا واعظی، استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بررسی آماری میزان مصرف و چگونگی روند توسعه انرژی های تجدید پذیر در سال های گذشته و تحلیل پتانسیل های آتی آن ها گالری

چهارمین سخنرانی علمی، سخنران:دکتر علیرضا واعظی، استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب
سخنرانی دکتر مرتضی طالبیان،دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

عدم قطعیت در برآورد خطر زمین لرزه و ضرورت به روز رسانی روش ها

پنجمین سخنرانی علمی، سخنران: دکتر مرتضی طالبیان،دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب