اخبار

U-Pb geochronology and geochemistry of the Torud igneous rocks: Implications for post-collision Eocene magmatism in northeast Iran

انتشار مقاله دکتر مرتضی خلعت بری جعفری در رابطه با ولکانیسم ائوسن منطقه ترود

انتشار مقاله دکتر مرتضی خلعت بری جعفری در رابطه با ولکانیسم ائوسن منطقه ترود U-Pb geochronology and geochemistry of the Torud igneous rocks: Implications for post-collision Eocene magmatism in northeast Iran

ادامه مطلب