اخبار

اهمیت برداشتهای صحرایی دقیق در مطالعات زمین شناسی و اکتشافی
سخنرانی علمی: دکتر جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اهمیت برداشتهای صحرایی دقیق در مطالعات زمین شناسی و اکتشافی جدید گالری

دومین سخنرانی علمی سخنران: دکتر جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب
سخنرانی علمی: دکتر جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اهمیت برداشت های صحرایی دقیق در مطالعات زمین شناسی و اکتشافی

سخنرانی علمی: دکتر جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب
سخنرانی علمی: دکتر جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اهمیت برداشت های صحرایی دقیق در مطالعات زمین شناسی و اکتشافی

سخنرانی علمی: دکتر جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب
دوره آموزش آنلاین "آشنایی با مبانی تغییر اقلیم به همراه آموزش کامل مدل های اقلیمی MODTRAN و RRTM"

دوره آموزش آنلاین "آشنایی با مبانی تغییر اقلیم به همراه آموزش کامل مدل های اقلیمی MODTRAN و RRTM"

برگزاری دوره آموزش آنلاین توسط دکتر علیرضا واعظی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین

ادامه مطلب