مطالب مرتبط با کلید واژه

دوره پسادکتری


فراخوان دعوت به همکاری دوره های پسا دکتری و دکتری

فراخوان دعوت به همکاری دوره های پسا دکتری و دکتری کرسی جهانی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از میان دارندگان درجه دکتری و یا دانشجویان دکتری در ...