آغاز پروژه مشترک بین پژوهشکده علوم زمین، کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی و گروه ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پیرامون بررسی مخاطرات زمین شناختی شبه جزیره میانکاله

آغاز پروژه مشترک بین پژوهشکده علوم زمین، کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی و گروه ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پیرامون بررسی مخاطرات زمین شناختی شبه جزیره میانکاله

این هفته پروژه ای آغاز شد با عنوان ژئوفیزیک زمینی با روش های ژئوالکتریک و مغناطیس آغاز شد که هم اکنون برداشت های ژیوفیزیک زمینی در چندین پروفیل در شبه جزیره میانکاله عمود بر ساحل غربی، شمالی و جنوبی شبه جزیره در حال برداشت است. هدف از این برداشت های ژئوفیزیکی شناسایی وضعیت لایه های زیر سطحی در جزیره میانکاله است که بتوان تشخیص داد که علت شکل گیری میانکاله چه بوده و آیا گسل البرز در شکل گیری شبه جزیره میانکاله تاثیر داشته است یا خیر؟ این مطالعات در آینده کمک می کند که در واقع بررسی راهکارهای برای جلوگیری خلیج گرگان از خشک شدن و سایر راهکارهای مرتبط با لایروبی و مشابه آن؛ علاوه بر این ما به دنبال بررسی ژئوفیزیک مناسب و بازسازی وضعیت نوسان سطح آب دریا و بازسازی اقلیم انجام خواهد شد.

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی یونسکو سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ژئوفیزیک شبه جزیره میانکاله