ولکانیسم سنوزوئیک شمال زنجان

سومین سخنرانی علمی، سخنران: دکتر منیره خیرخواه، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

۰۶ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۹ کد : ۳۸ اخبار پژوهشکده اخبار تصویری
تعداد بازدید:۸۳
سومین سخنرانی علمی سخنران: دکتر منیره خیرخواه، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سومین سخنرانی علمی، سخنران: دکتر منیره خیرخواه، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

محدوده ی مورد مطالعه در این پژوهش، در شمال باختر ایران، در پهنه ماگمایی البرزغربی-آذربایجان واقع است. گدازه های حدواسط و اسیدی الیگوسن شمال زنجان، با گستره وسیعی نهشته های آذرآواری و آتشفشانی ائوسن را پوشانیده اند. گنبدهای ریولیتی و ریوداسیتی و همچنین گدازه های منشوری آندزیت- تراکی آندزیتی این منطقه ماهیت کالک آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی دارند. منطقه بندی نوسانی بلورها، بافت غربالی و گلومروپورفیری و وجود زینولیت و زینوکریست ها در این سنگ ها، نشان دهنده تاثیر عواملی چون تفریق بلورین، آلایش، هضم و آلودگی پوسته ای بر ماگمای والد  می باشد. بر پایه ویژگی های سنگ نگاری، ژئوشیمی و شیمی کانی، گدازه های حدواسط این منطقه از ذوب بخشی گوشته اسپینل گارنت لرزولیتی و گدازه های اسیدی از  ذوب بخشی پوسته پایینی ناشی شده اند. ماگمای والد گدازه ها در یک حوضه پشت کمانی زون برخوردی، متاثر از مولفه های فرورانشی و آلایش با مواد پوسته بالایی قرار داشته اند.


نظر شما :