پترولوژی سنگ های آتشفشانی در امتداد گسل کوشک نصرت بویین زهرا-غرق آباد

تعداد بازدید:۲۵
پترولوژی سنگ های آتشفشانی در امتداد گسل کوشک نصرت بویین زهرا-غرق آباد

مجری طرح: مرتضی خلعت بری جعفری 

سال: 1399 

سنگ های آتشفشانی مورد مطالعه در این طرح پژوهشی، در دو محدوده بویین زهرا و شمال غرق آباد رخنمون دارند. این محدوده ها، در امتداد گسل کوشک نصرت برونزد داشته و دربردارنده نهشته های پیروکلاستیک و گدازه های آتشفشانی-رسوبی با سن ائوسن هستند. در محدوده بویین زهرا (صادقلو)، گدازه های آتشفشانی ترکیب بازالتیک‌تراکی‌آندزیت، بازالتیک آندزیت، تراکی‌آندزیت، آندزیت، تراکیت و ریولیت برونزد دارند. محدوده شمال غرق آباد (شمال بیجگرد)، سنگ های آتشفشانی ترکیب بازالت، آندزیت-تراکی آندزیت، داسیت و ریولیت دارند. اما در این محدوده، نهشته های ایگنمبریتی گسترش بیشتری دارند. در نمودارهای عنکبوتی و الگوهای عناصر نادر خاکی، سنگ های مورد مطالعه دارای غنی شدگی از LREE  و LILE نسبت به HREE  و تهی شدگی از HFSE هستند که قابل مقایسه با ماگماتیسم مناطق کمانی است. در نمودارهای عنکبوتی، غنی‌شدگی از Th, U, Pb  دیده می‌شود که ممکن است نشان دهنده آلودگی ماگمای والد با مواد پوسته‌ای باشد. در نمودارهای تکتونوماگمایی، گدازه های بازیک-حدواسط در قلمروهای کمانی و حاشیه فعال قاره ای ترسیم شده اند.  

کلید واژه ها: یگنمبریت تراکی آندزیت کمان حاشیه فعال قاره ای