تکامل زمین ساخت-رسوبی ناحیه کپه داغ-بینالود

تعداد بازدید:۲۵
تکامل زمین ساخت-رسوبی ناحیه کپه داغ-بینالود

مجری طرح: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی 

سال: 1399 

شواهد حضور ده حوضه رسوبی - زمین ساختی مختلف در  شمال خاوری ایران، در بخش میانی کمربند آلپ-هیمالیا، در دوره های مختلف زمین شناسی قابل تشخیص می باشد. این حوضه ها از زمان نئوپروتروزوییک تا عهد حاضر به دنبال حرکات نسبی صفحات در جنوب باختری آسیا، در قلمرو اقیانوس پالئوتتیس تشکیل شده اند. این حوضه ها عبارتند از: (1) حوضه سکوی قاره ای پالئوزوییک صفحه ایران مرکزی؛ (2) حوضه سکوی قاره ای دونین-کربونیفر صفحه توران؛ (3) حوضه حاشیه قاره ای فعال (ناحیه گودال و پیش کمان)؛ (4) حوضه پیش کمانی تا میان کمانی به سن تریاس با ولکانیزم همراه؛ (5) حوضه پیش بوم پیرامونی به سن تریاس بالایی تا ژوراسیک زیرین ؛ (6) حوضه درون کوهی به سن ژوراسیک میانی؛ (7) حوضه ریفتی ژوراسیک میانی؛ (8) حوضه سکوی قاره¬ای ژوراسیک بالایی تا ائوسن؛ (9) حوضه پیش بوم الیگوسن- پلیوسن و (10) حوضه مولاسی پس از کوهزایی. هر حوضه تاریخچه تکاملی  منحصر به فرد خود را دارد و تشکیل آنها به مرحله های مختلف زایش، گسترش و از میان رفتن اقیانوس پالئوتتیس در شمال ایران، در جنوب غربی آسیا وابسته است.

کلید واژه ها: کپه داغ-بینالود کمربند آلپ-هیمالیا نئوپروتروزوییک