زمین ساخت کششی در البرز مرکزی، شواهدی از ناحیه خاور دماوند

سال : ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۹۷
زمین ساخت کششی در البرز مرکزی، شواهدی از ناحیه خاور دماوند

مجری طرح: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی
همکاران طرح: حمیدرضا جوادی و سمیه فهیمی

سال: 1398


شواهد چینه شناسی در راستای گسله مشا خاوری نشان می دهد که این گسله بر حوضه های رسوبی مزوزوئیک و پالئوژن تاثیر زیادی گذاشته است. بررسی ویژگی های زمین شناسی در طرفین گسله مشا نشان دهنده اختلاف زمین شناسی و چینه شناسی زیاد در طرفین آن است به گونه ای که در پاره ای موارد یک یا چند واحد چینه ای در یک سوی گسله وجود ندارند و در پاره ای دیگر اختلافات چینه ای و تفاوت ضخامت زیاد در واحدهای همسان دیده می شود. ساختارهای همزمان با رسوبگذاری از نوع کششی در طرفین گسله در واحدهای سنگی مزوزوئیک و سنوزوئیک به ویژه در سازندهای شمشک و کرج دیده می شوند که نشان دهنده پویایی و ناپایدار بودن حوضه های رسوبی پیرامون گسله مشا خاوری می باشند.
 

کلید واژه ها: زمین ساخت کششی دماوند دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی تهران