بررسی های زمین شناسی و زمین ساختی در پهنه کپه داغ-بینالود

تعداد بازدید:۱۵
بررسی های زمین شناسی و زمین ساختی در پهنه کپه داغ-بینالود

مجری طرح: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی 

همکاران طرح: نگار حقی پور، پیمان نواب پور، امیر نواب مطلق، میثم کوه پیما، آبرادات مافی و قاسم حیدرزاده 

سال: 1390

گزارش طرح پژوهشی بررسی های زمین شناسی و زمین ساختی در پهنه کپه داغ-بینالود در پنج فصل به رشته تحریر در آمده است. بخش نخست گزارش شامل کلیاتی در خصوص ویژگی های جغرافیایی، آب و هوایی، زمین ریخت شناسی، جایگاه زمین ساختی و پهنه بندی ناحیه کپه داغ و بینالود است. بخش دوم گزارش به توصیف الگو و رفتار رودخانه ها و فرگشت حوضه های آبریز در ارتباط با ساختارهای اصلی ناحیه کپه داغ و بینالود و لرزه زمین ساخت ناحیه می پردازد. این گفتار شامل سه نقشه است که در بخش پیوست گزارش آورده شده اند. گفتار سوم اختصاص به ویژگی های زمین ساختی کپه داغ دارد. در این بخش نتایج بررسی های پژوهشگران خارجی در بخش ترکمنی کپه داغ به همراه نتایج حاصل از بررسی های ساختاری در بخش ایرانی کپه داغ در سه بخش باختری، مرکزی و خاوری ارائه شده است.گفتار چهارم اختصاص به پهنه بینالود دارد که در آن به موقعیت زمین ساختی، تشریح واحدهای سنگی، ساختار عمومی، مرحله های دگرشکلی و دگرگونی در این پهنه پرداخته می شود. الگوی دگرشکلی ناحیه ای در این قسمت از گزارش مورد بحث قرار می گیرد.گفتار پنجم بخش پایانی گزارش است که در آن ویژگی های زمین شناسی و ساختاری پهنه های کپه داغ و بینالود در چهارچوب رویدادهای زمین ساختی شناخته شده در ایران مورد بررسی و انطباق قرار می گیرند. در این بخش یک مدل ژئودینامیکی از حاشیه شمالی و جنوبی ایران مرکزی طی پالئوزوییک پسین تا سنوزوییک ارائه شده است. 
گزارش این طرح پژوهشی توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نشر رهی به صورت کتاب به چاپ رسیده است.

 

کلید واژه ها: زمین ساختی پهنه کپه داغ- بینالود دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی