دگر شکلی جوان و ژئودینامیک لبه شمالی البرز مرکزی: گسله های خزر و شمال البرز

سال : ۱۳۹۴
تعداد بازدید:۱۷۸
دگر شکلی جوان و ژئودینامیک لبه شمالی البرز مرکزی: گسله های خزر و شمال البرز

مجری طرح: دکتر حمید نظری 

سال: ۱۳۹۴ 

 کشور ایران با قرارگیری بین صفحات عربی در جنوب و اوراسیا در شمال متحمل تنشی برابر 20mm / y می شود که نتیجه و حاصل چنین تنشی افزون بر دگرشکلی های پلاستیک بویژه در گستره زاگرس سبب رخداد زمین لرزه های بسیاری در راستای بلندی های زاگرس در جنوب - جنوب باختری ، البرز در شمال و همینطور کوه های کپه داغ و قفقاز در دوسوی خاوری و باختری کاسپین می گردد . پژوهشگران بسیاری در سالیان گذشته به فعالیت های جوان زمین ساختی در البرز پرداخته اند eg , Ambrasys and ) 2004 & 2003 , .melville 1982 ; Tchalencko , 1974 ; Berberian , 1983 , Allen et al ) . این پژوهش ها ارائه کننده اولین نهاد الگوی ساختاری از تکامل تاریخی ، ژئودینامیک جوان و هندسه در سازوکار گسله های بنیادین در این رشته کوه می باشد . رشته کوه البرز در شمار کمربند ساختاری پیچیده متأثر از رخدادهای گوناگون زمین ساختی از پرکامبرین تا کواترنری با پهنه های ساختاری خزر جنوبی در شمال و ایران مرکزی در جنوب محدود می گردد , Berberian , 1981 ) ( Alavi ) .1996 ) ( Nazari , 2006 ) ( Shahidi , 2008 ) کارکرد دگرشکلی جوان البرز نشانگر پیدایش دگرشکلی ترافشاری با برشی چپگرد در راستا و به موازات ساختمان های رانده و کشیدهی البرز یا راستای خاوری - باختری است , Jackson et al . , 2002 ) ( Allen et al . , 2003 ) ( Nazari ) 2006 ).

کلید واژه ها: ژئودینامیک البرز مرکزی گسله های خزر دکتر حمید نظری مازندارن