بررسی آبخوان و در دشت بیستون ـ کرمانشاه

سال : ۱۳۹۴
تعداد بازدید:۹۶
بررسی آبخوان و  در دشت بیستون ـ کرمانشاه

مجری طرح: دکتر حمید نظری 

سال: ۱۳۹۴ 

 زاگرس در میان کمربند کوهزایی آلپ - هیمالیا از جمله کوهزادهای جوان و فعالی است که در اثر برخورد تقریباً شمالی جنوبی صفحات تازی و اوراسیا به وجود آمده است ( 2004 , Vernant et al ) ، جزئیات داده ها حاکی از گسترش فضایی و مکانی دگرشکلی های فعال و رفتار لرزه زمین ساختی در سراسر کمربند زاگرس است . در مجاورت زاگرس تکوین پهنه ی سنندج سیرجان در شمال خاور پهنه ی زاگرس با زایش و بسته شدن اقیانوس تتیس جوان در ارتباط است Berberian ) ( 2005 , .and King , 1981 ; Alavi , 1994 ; Mohajjel and Fergosen , 2000 ; Agard et al . این کمربند با طول ۲۰۰۰ کیلومتر و عرض ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر در مرز صفحات اوراسیا و تازی قرار می گیرد . این کمربند از جنوب خاور ترکیه آغاز می شود و پس از گذر از شمال سوریه و عراق در جنوب و جنوب خاور ایران پایان می یابد ( 2004 , Alavi ) و جایگاه مهمترین ذخایر نفتی دنیاست . در مورد شمال خاوری رشته کوههای زاگرس از نظر پهنه بندی ساختاری اتفاق نظر وجود ندارد ، برخی 1965 , Falcon ) ( 1991 Mcquillan , 1974 ; Broud , 1987 ; Alavi این ناحیه را که در شمال خاور کوهزاد زاگرس قرار دارد، مربوط به پهنه - ی سنندج سیرجان می دانند و برخی دیگر : 1981 , Stocklin , 1968 ; Berberian ) نبوی ۱۳۵۵ : افتخارنژاد ، ۱۳۵۹ : آقانیاتی ، ۱۳۷۹ ) این منطقه را در زاگرس معرفی می کنند . این کمربند در حال حاضر با نرخ ۸ میلی متر در سال در حال کوتاه - شدگی است ( 2004 , .Vernant et al ) ( شکل ۱ ) و در برگیرنده صفحات راندگی متعددی به موازات هم است که موجب دگرشکلی حدود ۷ تا ۱۲ کیلومتر پوشش رسوبی به سن نئوپروتروزوئیک تا پالئوزوئیک و مزوزوئیک شده است Alavi ) ( 2004 ، در نتیجه برخورد ایجاد شده ، تعداد زیادی از چین های متقارن شمال باختری - جنوب خاوری با دامنه زیاد شکل گرفته که برخی دارای ارتفاعی از ۳۰۰۰ تا ۳۶۵۰ متر بالاتر از سطح دریا هستند . ( 2006 , Alavi ( 2004 ) Molnar کوهزایی زاگرس را در مجموع حاصل سه رخداد بزرگ برمی شمرد ؛ ۱- فرورانش اقیانوس تتیس نو به زیر صفحه ایران در زمان کرتاسه آغازین تا میانی ۲- جای گیری یا فرارانش بخش های از پوسته اقیانوسی نتیس نو ( افیولیتها ) در کرتاسه پایانی ( توآرسین تا کامپائین ) و ۳- برخورد پوسته اقیانوسی آفرو- تازی به پوسته اقیانوسی ایران در کرتاسه پایایی و پس از آن ، این کوهزایی از باختر به گسل راستالغز چپ بر آناتولی EAF و از جنوب به خط عمان می رسد که به نظر می رسد یک گسل تراریخ باشد و از بازشدگی تتیس نو باز مانده است ( 2004 , Alavi ). 
 

کلید واژه ها: بیستون کرمانشاه گسلش جنبا دکتر حمید نظری