نام   نام خانوادگی گرایش سال ورود عنوان پایان نامه
کیوان اژدری پترولوژی 1376 پترولوژی سنگهای مافیک والترامافیک کمپلکس غازان واقع  درچهارگوش سرو (دانلود چکیده)
غلامرضا تاجبخش پترولوژی 1376 پترولوژی وژنز گرانیتوئیدهای شمال باختر ارومیه برگه 1:50000 قولنجی (دانلود چکیده)
فردوس رمضانی اردکانی پترولوژی 1376 بررسی پتروژنز وپترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر چهارگوش گنبد (شمال غرب ارومیـه) 
حسن محمدی ترک آباد پترولوژی 1376 بررسی ویژگیهای دگر  شکلی ودگرگونی آلکانت های ورقه 1:50000 گنبـد (شمال غرب ارومیه ) 
کورش محمدیها پترولوژی 1376 پترولوژی دگرگونی سنگهای اولترامافیک ومافیک ورقه1:50000 قولنجی (ارومیـه) (دانلود چکیده)
ناظمه اشرفیان پترولوژی 1377 بررسی دگرگونی درجه خفیف قسمتی از سازند کرج واقع در شمال برگه 1:100000 تهران (مقطع توچال- ولنجک)
رضا پهلوانی نژاد پترولوژی 1377 بررسی سنگ شناختی، ژئوشیمی و پترولوژی افیولیت خوی
فاطمه حاجی محمدی پترولوژی 1377 بررسی پترولوژی و پتروگرافی سنگهای آتشفشانی و آتشفشانی- رسوبی ائوسن در منطقه بلده
محسن طاحونه پترولوژی 1377 بررسی دگرگونی ودگرشکلی کمپلکس سلوانا ومجموعه های آذرین همراه در ورقه 1:50000 کورانـه 
قاسم قادری پترولوژی 1377 پترولوژی و منابع معدنی اسکارنهای منطقه دلفارد سبزواران
مهراج آقازاده پترولوژی 1378 بررسی پترولوژی سنگهای آذرین کرتاسه منطقه چالوس- مرزن آباد (البرز مرکزی) (دانلود چکیده)
زهرا بدرزاده پترولوژی 1378 پترولوژی دگرگونه های منطقه سرابی-تویسرکان با تاکید ویژه بر ماهیت دگرگونه های درجه بسیار بالا
فاطمه حسنی پترولوژی 1378 پترولوژی کمپلکس دگرگونی ناحیه ای چند فازی شرق باتولیت الوند همدان غرب ایران
محمد حسینی پترولوژی 1378 بررسی سنگهای دگرگونی شمال خوی با نگرشی ویژه بر منشاء متابازیت ها
زبیده قنبری پترولوژی 1378 پترولوژی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی کواترنر منطقه سلماس
محمد نوری زاده پترولوژی 1378 بررسی پترولوژیکی گنبدهای آتشفشانی و سایر نفوذی های نیمه عمیق جوان منطقه بلده - البرز مرکزی
پژواک دیدار پترولوژی 1379 بررسی پترولوژیکی گرانیتوئیدهای جنوب مشهد با نگرشی برعناصر کمیاب
علیرضا قراگوزلو پترولوژی 1379 بررسی پترولوژیکی کمپلکس گزستان بانگرشی ویژه برکانسار فسفات گزستان 
همایون محمدیها پترولوژی 1379 بررسی ژئوشیمی وپترولوژی بازالتهای پشتاسر دشت مغان 
سیده رقیه موسوی پترولوژی 1379 پترولوژی وپتروژنز سنگهای آتشفشانی کرتاسه پسین در ورقة جواهرده بانگرشی ویژه برسنگهای آتشفشانی ناودیس لج 
پروین عروج نیا پترولوژی 1379 بررسی پترولوژیکی ولکانیکهای دوره ائوسن در چهارگوش 1:100000 ابریشم رود 
رضا منصف پترولوژی 1380 پترولوژی وژئوشیمی سنگهای خروجی ائوسن بانگرشی برزمین شناسی اقتصادی منطقه کوثر (کیوی) 
سید ایرج بهشتی پترولوژی 1380 بررسی پترولوژی سنگهای ساب ولکانیک و دایکهای دلریتی الیگوسن منطقه کیوی بانگرشی بر اکتشافات ژئوشیمیایی  1:100000 کیوی  
بابک آقاخانی پترولوژی 1380 بررسی پترولوژی وژئوشیمی توده های نفوذی بهمراه دگرسانی های هیدروترمال وابسته منطقه طرق ـ کشه (دانلود چکیده)
وحید احدنژاد پترولوژی 1380 بررسی ماگماتیسم مافیک کوشکک ومقایسة آن با ولکانیکهای آزاد کین 
مریم حیدرزاده صدرآبادی پترولوژی 1381 پترولوژی سنگهای گرانیتوئیدی شمالغرب ساوه ( تودة نشوه) 
میترا شاربیانی پترولوژی 1381 بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای گرانیتوئیدی منطقه کلاردشت (تودة نفوذی لکاپل)
عبدا... کوثری پترولوژی 1381 پترولوژی وژئوشیمی سنگهای مافیک والترامافیک ماسوله (دانلود چکیده)
ناهید اسدی دهخوارقانی پترولوژی 1382 بررسی پترولوژیکی سنگهای آتشفشانی ائوسن در منطقه شیرین سو (جنوب لوشان ) با نگرشی ویژه بر زونهای دگرسانی منطقه (دانلود چکیده)
مریم ایمانی پور پترولوژی 1382 بررسی پترولوژیکی سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه لوشان با نگرشی ویژه بر کانه زایی معدن زه آباد (دانلود چکیده)
عاطفه نیمروزی پترولوژی 1382 بررسی پترولوژیکی سنگهای مافیک و الترامافیک شمال شرق فریمان
زهرا محمدی پترولوژی 1383 بررسی پترولوژی ،‌پتروژنز و ژئوشیمی توده دیوریتی –میکرودیوریتی و دایکهای ساب ولکانیک و ورقه 100000/1 آران
سعید محمدی پترولوژی 1383 بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین ائوسن – الیگوسن منطقه نگیسان
مرضیه مرادیان پترولوژی 1383 بررسی پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی جنوب باختری برگه 1:100000 آران (زون ایران مرکزی ) 
امیررضا موحدیان پترولوژی 1383 مطالعه رخساره ای وپتروگرافی سنگهای آذرین آوراری ائوسن جنوب غربی ورقه زمین شناسی 1:100000 آران 
محمدرضا حاتمی پترولوژی 1384 بررسی پترولوژی وژئوشیمی گابروی لایه ای کوه سنبا ومجموعه افیولیتی اطراف آن درجنوب باختری فریمان (دانلود چکیده)
زیبا خدائیان چگنی پترولوژی 1384 بررسی دگرگونیهای اطراف تودة گرانیتوئیدی سامن 
نسیم عسگری پترولوژی 1384 بررسی سنگهای آتشفشانی جنوب شرق کهک (دستجرد)
مرتضی غفاری بادامیار پترولوژی 1384 بررسی دگرگونی مجاورتی توده بروجرد
حسین برخورداری پترولوژی 1385 بررسی سنگ شناسی و سنگ نگاری آتشفشان‌های بازیک کوارتزی در منطقه شمال خاوری قروه (دانلود چکیده)
منیر شریفی دوست پترولوژی 1385 بررسی پترولوژی گرانیتوئیدهای لوکوکرات ورخساره های تورمالین دار منطقه همدان (زون سنندج ، سیرجان ) 
مریم معین نیا پترولوژی 1385 بررسی پترولوژی سنگهای پلوتونیک مافیک ـ حدواسط منطقه حیدره قاضی خان (باختر همدان )‌ (دانلود چکیده)
سیما هوشمند معنوی پترولوژی 1385 پترولوژی وپتروفابریک سنگهای آذرین اسیدی دگرریخته منطقه بوئین ـ میاندشت (30 کیلومتری جنوب باختر گلپایگان ) (دانلود چکیده)
مرضیه ثابتی پترولوژی 1286 بررسی پترولوژی وژئوشیمی توده گرانیتوئیدی شمال بویین ـ میاندشت بانگرشی برتکتونیک منطقه
معصومه شجاعی پترولوژی 1286 بررسی سنگ شناسی وسنگ نگاری آتشفشانهای بازیک کواترنری درمنطقه تکاب ومهاباد بانگرشی برتکتونیک منطقه (دانلود چکیده)
سعیده صنیعی نژاد پترولوژی 1286 بررسی پترولوژی وپتروفابریک مجموعه دگرگونی باختر داران 
گلاویژ ملکی پترولوژی 1286 بررسی سنگ شناسی وسنگ نگاری آتشفشانهای بازیک کواترنری درمنطقه بیجار بانگرشی بر تکتونیک منطقه 
اکرم مینایی پترولوژی 1286 بررسی پترولوژی وژئوشیمی توده گرانیتوئیدی شرق بویین ـ‌ میاندشت روستای میرآباد 
فهیمه شجاعی باغینی پترولوژی 1387 پتروگرافی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی ائــوسن جنوب غرب کوه  جارو (جنوب غربی کرج) بانگرشی برکانه زایی مس وآهن موجود درمنطقه
سیدمهدی صلابتی قهدریجانی پترولوژی 1387 پترولوژی ماگماتیسم ائوسن پورکان (البرز مرکزی ،شمال کرج) (دانلود چکیده)
مسلم غنی پترولوژی 1387 بررسی پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگهای افیولیتی و سوپرا-افیولیتی محدوده افچنگ، شمال باختری سبزوار
مهناز فتح الهی کردکندی پترولوژی 1387 بررسی پتروگرافی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی (اسیدی) فازپایانی آتشفشان سبلان 
مجتبی میرزایی پترولوژی 1387 بررسی پترولوژی وتحول ژئودینامیکی مکانی پوسته ای  افیولیت شمال باغ جر ، شمال خاوری سبزوار
عاتکه اصلانی پترولوژی 1388  مطالعه ریزساختاری و الگوی جایگیری نیمه جنوبی باتولیت الوند با استفاده از ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی 
سهیلا آقاجانی مرساء پترولوژی 1388 بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمی سنگ های آذرین ترشیاری نیکوئیه قزوین با نگرشی بر میکروترمومتری سیالات درگیر و کانی سازی مربوطه 
سامره علوی مرجانی پترولوژی 1388 بررسی ترکیب شیمی بیوتیت در توده های نفوذی نقده- سردشت
پروانه کونانی پترولوژی 1388  بررسی زمین شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی توده های نیمه عمیق محدوده نوده انقلاب، جنوب خاوری جغتای 
زهرا بحیرایی پترولوژی 1389 پترولوژی سنگهای آتشفشانی شمال تا شمال باختری ترود (دانلود چکیده)
رضا جمال پترولوژی 1389 زمین شناسی، پتروژنز و ژئوشیمی آتشفشان  بزمان
راضیه چهارلنگ پترولوژی 1389 پتروژنز آتشفشان سهند و مقایسه آن با آتشفشان های کواترنری در منطقه قفقاز
کلثوم  مرغزاری پترولوژی 1389 بررسی پترولوژی سنگهای آتشفشانی بازیک پلیوکواترنری جنوب فاروج-شمال شرق مشهد
شیدا  رحیم پور پترولوژی 1390 بررسی پترولوژی و ژئوشیمی ردیف آتشفشانی- رسوبی کرتاسه بالایی در بلندی های تالش (دانلود چکیده)
عادل فرهادی پترولوژی 1390 پترولوژی و پتروژنز مجموعه دگرگونی گشت و توده های نفوذی همراه (دانلود چکیده)
زهرا کرمی پترولوژی 1390 تکامل تکتونوماگمایی مجموعه پالئوزوئیک جنوب باختری کاسپین
سیده لیلا موسوی هاشمی پترولوژی 1390 خاستگاه ماگمایی وجایگاه تکتونیک پلوتونیسم سنندج ـ سیرجان 
معصومه کشاورز هدایتی پترولوژی 1390  بررسی پترولوژی و ژئوشیمی ردیف آتشفشانی- رسوبی پالئوسن- ائوسن در بلندی های تالش 
سمانه  نعمتی پترولوژی 1390 بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی مافیک کرتاسه زیرین جنوب رشت
زهرا لشنی پترولوژی 1390 پترولوژی مجموعه الترامافیک- مافیک ماسال – شاندرمن