نام   نام خانوادگی گرایش سال ورود عنوان پایان نامه
محمد فریدی تکتونیک 1374 زمین شناسی ساختمانی ورقه 1:50000 جنوب شرقی برج گلو بیشه (جنوب طبس)
محمود مسعودی تکتونیک 1374 فرگشت ساختاری بلوک طبس بانگرشی برزمین شناسی ساختمانی ناحیه غرب قوری چـای 
شهلا   مغزی نجف آبادی تکتونیک 1374 بررسی وضعیت ساختاری ناحیه سمیرم (پهنه زاگرس مرتفع ) بانگرشی برجایگاه زمین درزاگــرس 
محمد ناظمی تکتونیک 1374 نوزمین ساخت بلوک طبس بانگرشی برزمین شناسی ساختمانی             ناحیه قوری چـای 
ناصر نعیمی قصابیان تکتونیک 1374 بررسی تاریخچه زمین شناختی ، زمین ساختی والگوی ساختاری اقلیم زمین ساختی بلوک طبس براساس محاسبه نرخ فرونشست حوضه وتجزیه وتحلیل کنیماتیکی چین ها
امیر حسین پدرام آفتابی تکتونیک 1375 سالت تکتونیک قم (کوه نمک قم )
علی آهنگران راد تکتونیک 1375 زمین شناسی ساختمانی ورقه 1:50000 قلعه نوخرقان (شمال شرق شاهرود)
محمد عشقی پورخلیل آباد تکتونیک 1375 موازنه یک مقطع عرضی ازالبرز خاوری (ناحیه خوش ییلاق) 
اکبر فرزامجومیاندهی تکتونیک 1375 تحلیل ساختاری ، لرزه ای وپهنه بندی خطر ناپایداری شیب های طبیعی درگستره وانه – جاده هراز ( البرز مرکزی ).
محمد تقی عظیمی تکتونیک 1376 بررسی  ساختاری ورقه1:50000 قولنجی  (شمال باختر ارومیه)
محسن غفرالهی تکتونیک 1376 بررسی تاریخچه تکامل ساختاری وزمین ساخت فعال ناحیه دشتکت (پـهنه  زاگرس مرتفع )
لیلا مهشادنیا تکتونیک 1376 بررسی شرایط میلونیت زایی وکنیماتیک دگرریختی نرم شمال باختر ارومیه(برگه1:50000 قولنجـی)
محمدحسین نوروزی تکتونیک 1376 بررسی ویژگیهای ساختاری پهنه های برش نرم وترد درگسترده خـوی 
مه آسا روستائی تکتونیک 1376 تعیین پریود طبیعی  زمین درشهر کرمان بااستفاده  از مایکروترمورها 
بهارک غفاری نیک تکتونیک 1377 بررسی تاریخچه دگر ریختی شیلها و کربناتهای کرتاسه پایین ناحیه احمدآباد 
حسن کولیوند تکتونیک 1377 تحلیل کنیماتیکی نیمه خاوری ورقه 1:250000 خارتـوران 
محسن گودرزی تکتونیک 1377 بررسی هندسه، کینماتیک و دینامیک گسله های منطقه گلندرود(البرز مرکزی)
پریسا مبین تکتونیک 1377 بررسی کرنش و مراحل دگرریختی در ناحیه قوری کر سفید، پهنه سنندج - سیرجان جنوبی (دانلود چکیده)
هادی امامی تکتونیک 1378 بررسی لرزه زمین ساخت و تغییرات تنش کولمب در راستای سیستم گسلی گوک در خاور کرمان (دانلود چکیده)
آنیتا ترابی تکتونیک 1378 بررسی هندسی وجنبشی  چین خوردگی درافق های آسماری – بنگستان وخامی درمخازن نفتی فروافتادگی دزفول (دانلود چکیده)
حمید حسن زاده تکتونیک 1378 بررسی لرزه زمینساخت و تغییرات تنش در منطقه قائنات (مدل تنش کولمب) (دانلود چکیده)
بهروز عمادی تکتونیک 1378 تکوین ساختاری- فلز زایی میدان معدنی زریگان- اسفوردی و نقش آن در تشکیل کانسارهای مواد رادیواکتیو، سرب و روی، آهن و آپاتیت و عناصر نادر خاکی (دانلود چکیده)
ناصر احمدی کمیجانی تکتونیک 1379 بررسی ریخت زمین ساخت و نو زمین ساخت در گستره جنوبی شهر کاشان
مهتاب افلاکی تکتونیک 1379 زمین ریخت شناسی زمین ساختی بخش شمالی البرز خاوری
عباس شاه پسند تکتونیک 1379 تحلیل دگرریختی های مرتبط با بالا آمدگی مواد تبخیری در ناحیه کلوت (دانلود چکیده)
محمد کریم زاده برزندیق تکتونیک 1379 بررسی وبرآورد شتاب لرزه ای در سطح شهر تبریز برپایه اطلاعات مایکرو ترمور (دانلود چکیده)
مرتضی پیروز تکتونیک 1380 بررسی ساختارهای پایانة جنوبی پهنة گسلة منقارک (دانلود چکیده)
مریم نفریه تکتونیک 1380 تأثیر زمین ساخت برحوزه های آبریز البرز (دانلود چکیده)
فاطمه جوادیان تکتونیک 1380 بررسی لرزه خیزی ولرزه زمین ساخت گسترة بوئین زهرا وپیرامون (بانگرشی ویژه برزمین لرزه اول تیرماه 1381 چنگوره 
علی اژدری تکتونیک 1380 بررسی پیامدهای رویدادزمین ساختی کرتاسه پایانی ـ ترشیری درالبرز باختری درمحدوده ورقة جواهرده (دانلود چکیده)
اصغر احمدی ترکمانی تکتونیک 1381 بررسی ساختاری گسترة ماه نشان با نگاهی ویژه بر تأ ثیر زمین ساخت در جایگیری تبخیریها (دانلود چکیده)
بیتا جاوید فخر تکتونیک 1381 بررسی هندسه و دینامیک گسله ها در گسترة میانه (دانلود چکیده)
مهرداد نیاسری فرد تکتونیک 1381 بررسی های لرزه زمین ساخت وریخت زمین ساخت جنوب غرب و غرب دریاچة ارومیه ( باتاکید برگسله های پیرانشهر وسلماس) (دانلود چکیده)
سیران احمدیان تکتونیک 1382 نحوه  تشکیل کانسار روی – سرب مهدی آباد یزد و مقایسه آن با سایر کانسارهای کرتاسه (دانلود چکیده)
حمیدرضا جوادی کاریزی تکتونیک 1382 زمین ساخت خنبا،‌لرزه زمین ساخت و تحلیل ساختاری سامانه گسل درونه
میثم کوه پیمای دیوشلی تکتونیک 1382 بررسی ساختاری دگرریختی نرم در سنگهای دگرگونی جنوب مشهد
احسان موسوی خورزوقی تکتونیک 1382 بررسی زمین پویایی کوه بیرک دربخش جنوب خاوری پهنة سیستان (دانلود چکیده)
مریم اسدی سرشار تکتونیک 1383 برآورد نرخ گشتاور و انرژی صرف شده در سیستم های زمین شناسی (البزر مرکزی)
روح ا... اله وردی تکتونیک 1383 زمین ساخت و لرزه زمین ساخت شرق ایران با تکیه بر گسل لرزه ای دشت بیاض (دانلود چکیده)
محمد فروتن تکتونیک 1383 پارینه لرزه شناسی وریخت زمین ساخت گسل دهشیر 
احمد لشگری تکتونیک 1383 زمین ریخت شناسی زمین ساختی نیمه شمالی ورقه قائم شهر 
طهمورث یوسفی تکتونیک 1383 بررسی زمین ساخت و لرزه زمین ساخت گستره نورآباد در استان فارس 
ابراهیم پوررحیم تکتونیک 1384 بررسی زمین ساخت جنبا وفرازمین لرزه گسلش درگستره ای به شعال 100 کیلومتر 
مرضیه جلال زاده کردآباد تکتونیک 1384 بررسی زمین ریخت شناسی زمین ساختی گسترده شمال تبریز (دانلود چکیده)
الهه حاجی زاده نداف تکتونیک 1384 چگونگی تشکیل گسلها به روش مدلسازی عددی (دانلود چکیده)
صبا خدرزاده تکتونیک 1384 نوزمین ساخت پیرامون سربندان (جنوب خاوری دماوند ) (دانلود چکیده)
زهره حسین مردی تکتونیک 1385 بررسی زمین شناسی ساخمانی ونوزمین ساخت  چین خوردگی مرتبط با گسله شمال تهران 
محسن رویتوند غیاثوند تکتونیک 1385 زمین ساخت نمک درجنوب البرز مرکزی و روش مدل سازی فیزیکی (دانلود چکیده)
معصومه ضیا کرکرق تکتونیک 1385 بررسی چین خوردگی وگسلش فعال در گستره اردبیلک (شمال قزوین)
سید احمد آقا حسینی تکتونیک 1385 بررسی وتحلیل هندسه وکنیماتیک تاقدیس جابان درپهنه البرز مرکزی (دانلود چکیده)
زهرا جعفری تکتونیک 1386 شبیه سازی مکانیکی رفتار لرزه ای پوسته 
ساره رجبی تکتونیک 1386 تحلیل حرکتی وجنبشی عناصر ساختاری زمین ساخت گوه ای بین گسل شمال تهران وگسل مشا (بخش جنوبی البرز مرکزی )‌
مجید محمدشریفی رنانی تکتونیک 1386 بررسی تکتونیک فعال رودخانه سفیدرود برپایه شاخص های مورفومتری (دانلود چکیده)
زینب نیرومند تکتونیک 1386 تحلیل خمش های ساختاری منطقه لرستان با رویکرد ومدلسازی فیزیکی (دانلود چکیده)
خدیجه هاشمی  تکتونیک 1386 بررسی هندسه و کینماتیک تاقدیس لار در پهنه زاگرس شرقی
مهدی  برنجیان تکتونیک 1387 تکتونیک فعال وزمین ریخت شناسی جبهه کوهستان محدوده گرمسار ـ سبزوار
مهدی رمضانی کتایونچه تکتونیک 1387 بررسی زمینلرزه تتیس کهن درشمال خاوری ایران
آرمین صالحپور تکتونیک 1387 شبیه سازی عددی ساز و کار دگرریختی جوان در گستره جنوب باختری زاگرس
نیره صبور تکتونیک 1387 بررسی فروکاهی افراز چند گسلش زمین لرزه ای ایران
مجتبی بصیری تکتونیک 1387 پژوهشهای مورفوتکتونیک و پالئوسایزمولوژی درشرق ایران مرکزی
الهه  احمدزاده قشلاقی تکتونیک 1388 بررسی های ریخت زمین ساختی و پارینه لرزه شناختی بررسی قطعه شمال غربی گسل شمال تبریز
اکبر شفیعی تکتونیک 1388 بررسی ساختاری و ریخت زمین ساخت گستره شمال بندر عباس
احسان  صابری تکتونیک 1388 بررسی زمین شناسی ساختمانی ناحیه آق دربند (دانلود چکیده)
سعیده علیمردان تکتونیک 1388 تکتونیک فعال و گسلش جوان در گستره کرج
دلشاد  نوروزی تکتونیک 1388 تحلیل ساختاری طاقدیس کوه سیاه (پهنه فارس) و ارتباط ساختاری آن با گسل کازرون (دانلود چکیده)
مجید باقرنژاد تکتونیک 1389 هندسه و جنبش شناسی چین خوردگی نهشته های نیوژن گستره ماه نشان
مهدی بساوند تکتونیک 1389 گسلش جنبا و نقش آن در شکل گیری دشت ها: پاره گسل های میاندربنه و سنجابی (شمال باختری کرمانشاه) و دشت های میاندربنه و روانسر- سنجابی
زهیدا حمیدی بهشتی تکتونیک 1389 کاربرد داده های مغناطیس دیرین در بررسی احتمال خمش البرز مرکزی(خم چالوس-آرو-دامغان) در زمان تریاس پسین
موسی قربانی ارجنلی تکتونیک 1389 جایگاه زمین ساختی گلفشان ها در جنوب کاسپین جنوبی
سمیه کیانی بیدگلی تکتونیک 1389 نقش عوامل زمین ساختی و ساختاری در تشکیل کانسار طلای کوه دم، شمال اردستان
سمیرا نیک روش تکتونیک 1389 زمین ساخت ولرزه زمین ساخت منطقه ترود                                                                    
آذر افشارساوات تکتونیک 1390 بررسی ریخت¬شناسی زمین¬ساختی ساختهای نمکی هرمز در جنوب خاوری کمربند چین¬خورده – رانده زاگرس
نعیمه حسین زاده یحیایی تکتونیک 1390 ارزیابی جنبش¬شناسی کپه¬داغ باختری به روش تهیه برش¬های ترازمند
حوراالسادات کامروا تکتونیک 1390  زمین ریخت شناسی گسله های جنبا در منطقه ی جنوب خاوری دریای مازندران  
علی ملایکه تکتونیک 1390 تحلیل هندسه وجنبش شناسی تاقدیس ویژنان 
میترا میرزایی تکتونیک 1390 بررسی سامانه گسلی آستارا(بخش جنوبی ) برپایه داده های زمین فیزیک وریخت زمین ساختی
مریم شهیدی علوی تکتونیک 1390 ریخت زمین ساخت ولرزه زمین ساخت بخش باختری سامانه گسلی خزر