نام نام خانوادگی گرایش ورودی عنوان پایان نامه
صدیقه  اعتصامی پترولوژی 91 پترولوژی سنگهای آتشفشانی ائوسن جنوب گردنه آهوان ـ خاور سمنان 
ثریا امیری پرندانی پترولوژی 91 تعیین عرض دیرین جغرافیای مغناطیسی البرز مرکزی در زمان دونین پسین در برش زایگون
مهرنوش حیات غیبی پترولوژی 91 بررسی ژئوشیمی وپتروژنز سنگ های آتشفشانی اسیدی پلیوسن جنوب سولقان (خاور قم ) 
زهره سرباز پترولوژی 91 پترولوژی گدازه¬های آتشفشانی بازیک نئوژن در منطقه دستجرد (جنوب خاوری تفرش) 
سهند محمدی پترولوژی 91 بررسی هیدروژئوشیمی چشمه های معدنی آتشفشان دماوند وارتباط آن ها با سنگهای منطقه
سارا ایران منش اقتصادی 91  بررسی نحوه توزیع ، پراکندگی وکانی شناسی عناصر نادر خاکی در کانسار آهن ـ آپاتیت اسفوردی ، محدوده بافق استان یزد 
نجمه داوری اقتصادی 91 پتانسیل اقتصادی نهشته های تبخیری بستر دریاچه ارومیه
مریم فریدونی می آبادی اقتصادی 91  
مهدی کریمی اقتصادی 91 اکتشافات پتانسیل های معدنی ، سیالات درگیر و ژنز کانسنگ های معدنی در چهار گوش 1:100000 سارغنج 
فریبا محمدپور اقتصادی 91 بررسی ناهنجاری های ژئوشیمیایی تالاب انزلی از دیدگاه زمین شناسی اقتصادی و زیست محیطی
زهرا علیزاده اقتصادی 91 مطالعات ژئوشیمی وتعیین مخاطرات زیست محیطی در شهر زنجان 
علی انشایی تکتونیک 91 تحلیل ساختاری وکینماتیکی بقایای پالئو تتیس در گستره ی تایباد
جواد زرخواه صوفیانی تکتونیک 91 پالئوسایزمولوژی سامانه گسلی تبریز
ملیحه نوروزی تکتونیک 91 پالئوسایزمولوژی سامانه گسلی آستارا
حوریه علی بیگی تکتونیک 91 مطالعات مورفوتکتونیکی و بررسی تکتونیک فعال در گستره تهران
الناز اسکاشی چینه و فسیل 91 بیواستراتیگرافی وپالئوژئوگرافی نهشته های پالئو سن ـ ائوسن در زون بندرعباس وشرق خلیج فارس
مصطفی آسه چینه و فسیل 91 چینه نگاری سنگی وچینه نگاری زیستی سازند بازیاب در منطقه خور، ایران مرکزی
نوید حقیقی اسبقی چینه و فسیل 91 بررسی لیتو استراتیگرافی وبایواستراتیگرافی سازند دبرسو (ایران مرکزی ـ خور) 
فاطمه مهدی خانی چینه و فسیل 91 بررسی همبری مرز کرتاسه – پالئوسن براساس فرامینیفرها در ناحیه خور
میثم اکبری پترولوژی 92 پترولوژی سنگهای آتشفشانی ائوسن در محدوده شمال آق داغ ، شمال خاوری ابهر 
سمیه رضایی نژاد پترولوژی 92 بررسی پتروفابریکی سنگهای دگرگون جنوب محلات
نفیسه صالحی سیاوشانی پترولوژی 92 پترولوژی گدازه های جوان در محدوده کوه آلمالو داغ ـ کوه سلطان جنوب خاوری مهاباد، آذربایجان باختری
سیده وجیهه میرحسینی پترولوژی 92 پتروگرافی ، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی ائوسن در منطقه ابهر 
فاطمه نیکوکار پترولوژی 92 پتروگرافی ، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی شمال شرق ابهر
لیلا محمدی آزاد پترولوژی 92 ژئوشیمی و پتروژنز جوانترین گدازه های آتشفشان دماوند 
مرضیه اکبری اقتصادی 92 بررسی کانی سازی مس در منطقه حلب ونگاهی به چگونگی تشکیل آن 
امید تخت اردشیر اقتصادی 92 کانه زایی طلا وکنترل کننده های مربوطه در منطقه تفرش(محدوده زاغر) استان مرکزی 
حسین دودانگه اقتصادی 92  
امین سوری اقتصادی 92 بررسی هاله های دگرسانی در اطراف گرانیت مغانلو و ارتباط آن با کانه زایی اپی ترمال مربوطه با استفاده از داده های ماهواره ای 
محمدرضا  فتح الهی   اقتصادی 92 بررسی و مقایسه بین آپاتیت های طارم و آپاتیت های ایران مرکزی وعناصر نادر خاکی موجود در آنها 
سیده زهره اسدیان تکتونیک 92 بررسی سامانه گسلی خزر (بخش خاوری) بر پایه داده های زمین فیزیک و ریخت زمین ساخت 
زینب بختیاری زاده تکتونیک 92 پژوهش های لرزه شناسی باستانی برروی سامانه گسل خزر ، با تکیه بر روش پارینه لرزه شناسی، (سایت باستانی گوهر تپه ، بهشهر ـ مازندران) 
شیرین چیذری تکتونیک 92 هم سنجی و راستی آزمایی داده های ژئوفیزیکی ونشانه های ریخت زمین ساختی در "دشت صحنه ـ بیستون در خاور کرمانشاه 
محمد عابدین تکتونیک 92 هندسه وجنبش شناسی ساختارهای کششی گستره دلیجان 
مهتاب ملک محمودی تکتونیک 92  
فرید رحیمی چاکدل تکتونیک 92  
عبدالکریم زاهدی چینه نگاری 92 بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند قم در گستره جنوب خاور دلیجان 
پروانه زوار چینه نگاری 92 چینه نگاری زیستی ـ سنگی و بررسی محیط رسوبی دیرینه سنگهای کرتاسه زیرین در شمال شرق عجب شیر
یاسر کریم تبار چینه نگاری 92 تکتونواستراتیگرافی سنگ های پالئوزوییک در گستره شمال شرقی عجب شیر 
تینا نمیرانیان چینه نگاری 92 زیست چینه نگاری و بازسازی محیط رسوبی  دیرینه سازند شمشک در شمال شرق عجب شیر( براساس پالینومورف ها) 
شیوا نوری چینه نگاری 92 بررسی چینه شناسی مرز ژوراسیک ـ کرتاسه به کمک میکروفسیل ها و پالینومورفها در گستره جنوب باختر دلیجان 
محمد  فریدی دکتری تکتونیک 92 زمین  ساخت پویا و توانمندی لرزه ای سرچشمه های لرزه زا در  شمال باختری کشور(بررسی های ریخت زمینساختی و پارینه لرزه شناسی) 
میثم کوه پیمای دیوشلی دکتری تکتونیک 92  
علیرضا کریمی باوندپور دکتری تکتونیک 93 چینه شناسی، رسوب شناسی، تکتونواستراتیگرافی و تکتونوسدیمنتری نهشته های دونین ایران
کوروش لطیفی دکتری تکتونیک 93 مدل سازی ناهمسانگرد، ساخت تابع های گیرنده مصنوعی ومحاسبه  ضرایب جدایشی درلایه های زمین