طرح های پژوهشی در دست اجرا اعضای هیئت علمی

نام

نام خانوادگی

عنوان طرح

محمدرضا قاسمی ارزیابی جنبش شناسی کپه داغ مرکزی از راه تهیه برش های ترازمند
حمید نظری آب و هوای دیرینه و بررسی تاریخی زمین شناختی حوضه مرکزی فلات ایران
حمید  نظری برداشت داده های زئوفیزیک به روشهای لرزه نگاری کم عمق  با رزولوشن بالا ومغناطیس سنجی دریایی 
حمید  نظری بررسی آبخوان وگسلش جنبا در دشت بیستون ـ کرمانشاه  
مرتضی خلعت‌بری جعفری بررسی تغییرات لیتولوژی و پتولوژی سنگگ های آتشفشانی در امتداد گسل کوشک نصرت (بوئین زهرا- غرق آباد)
محمدرضا شیخ الاسلامی بررسی ساختاری و ریزساختاری سنگ های دگرگون ناحیه قاسم آباد (شمال بلوک لوت)
جلیل قلمقاش بررسی پتروژنز و ژئوشیمی آتشفشان بزمان
جلیل قلمقاش بررسی ترادف آتشفشانی سهند به همراه پترولوژی وژئوشیمی آتشفشان
راضیه  لک پالئوکلیماتولوژی، پالئواکولوژی و بازسازی تاریخچه رسوبگذاری تالاب شادگان در هولوسن
مرتضی  خلعتبری جعفری پترولوژی گدازه های کواترنری خاور مهاباد
مرتضی خلعت‌بری جعفری پترولوژی و ژئوشیمی گدازه های آتشفشانی شمال خاوری ابهر
محمودرضا مجیدی فرد پژوهش بر نهشته‌های کربناته کرتاسه در البرز خاوری
مرتضی خلعت‌بری جعفری پژوهش‌های ژئوشیمیایی کمان حاشیه در کمربند پشت کمانی سبزوار
منیره  خیرخواه پژوهشی بر ویژگی های شیمیایی ماگماتیسم سنوزوییک پایانی جنوب خاوری ایران (کرمان)
محمدرضا قاسمی پژوهشی بر پایه سن سنجی ترمیک U_Th/He با هدف بازسازی زمانی برخورد صفحات عربی - اوراسیا
فریدون رضایی پهنه بندی پارامترهای ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز استان مازندران 
مرتضی طالبیان پهنه بندی لرزه ای کشور
جلیل  قلمقاش تاریخچه فعالیت های آتشفشان بزمان با مطالعات میدانی ژئوشیمی و سن سنجی ایزوتوپی
محمدرضا شیخ الاسلامی تحلیل ساختاری و ریزساختاری سنگ های دگرگون جنوب محلات
محمدرضا شیخ الاسلامی تحلیل واتنش و تاوایی در سنگ¬های دگرگون شده پالئوزوییک دگرگون شمال قطروئیه،  پهنه سنندج-سیرجان
محمودرضا مجیدی فرد چینه شناسی – فسیل شناسی و بررسی محیط رسوبی دیرینه سنگ های کرتاسه زیرین در جنوب شرق مراغه  
محمودرضا مجیدی فرد چینه نگاری یستی و سنگی سازند فرخی با توجه خاص به مرز K/P در ناحیه خور (ایران مرکزی)
حمید  نظری دگرشکلی جوان و ژئودینامیک لبه شمالی البرز مرکزی: گسله های خزر و شمال البرز
حمید  نظری دگرشکلی و لرزه زمین ساخت پهنه شمالی لوت
حمید  نظری ریخت زمین ساخت و لرزه زمین ساخت بلوک سبزوار
حمید  نظری ریخت زمین هندسه وسازوکار ساخت گسله شمال قزوین
راضیه  لک طرح تحلیل علل نوسان تراز آب دریاچه ارومیه وارائه راهکارهای احیای دریاچه باتوجه به تجربیات جهانی
حمید  نظری گسلش جنبا و هندسه آبخوان (دشت روانسر- سنجابی باختر کرمانشاه)
مرتضی طالبیان مدل سازی دستگاهی گسله های فعال شهر تهران  
مرتضی طالبیان مطالعات پوسته ایران زمین
منیره  خیرخواه مطالعات سنگ شناختی سنگهای آتشفشانی بازیک کواترنری در منطقه خوجا (آذربایجان شرقی )
مرتضی طالبیان مطالعه گسله‌های فعال و نهشته‌های کواترنری در گستره تهران بزرگ
فریدون رضایی مهار لغزش برخی از دامنه های شهری تهران
محمدرضا قاسمی هندسه وجنبش شناسی چینه خوردگی نهشته های نیوژن گستره ماه نشان