دکتر  محمود مهرپرتو

مدرک تحصیلی: دکترای زمین شناسی اقتصادی 

سمت: عضو هیئت علمی همکار پژوهشکده