دکتر علیرضا شهیدی

دکترای تکتونیک

سمت: عضو هیئت علمی همکار پژوهشکده