نام   نام خانوادگی گرایش سال ورود عنوان پایان نامه
جواد شاهعلی نژاد اقتصادی 1376 بررسی کانه زایی کانسار سرب وروی شاه علی بیگلودرارتباط با پدیده های زمین شناسی
بابک صابری اقتصادی 1376 بررسی زمین شناسی ، ژئوشیمیایی ، آنالیز رخساره وژنز رخنمونهای بوکسیت لاتریت شمال سمنان (دانلود چکیده)
عبدالحسین قاسمی نکو اقتصادی 1376 بررسی زمین شناسی وژئوشیمی افق بوکسیت لاتریتی پرمین ونحوه تشکیل آنها در  منطقه  غرب ارومیه (دانلود چکیده)
آیدا محبی اقتصادی 1376 مطالعه بافتهای شبهه کروی ولایه ای دربرخی ازکانسارهای رسوبی  ایران 
نیما نظافتی اقتصادی 1376 زمین شناسی اقتصادی پتانسیل های فلزی منطقه نطنـز 
پیمان پورنیک اقتصادی 1377 زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف طلا در محدوده شرف آباد- هیزه جان (شمال باختر ورزقان )
اسماعیل رامه اقتصادی 1377 اکتشافات ژئوشیمیایی ورقه 1:20000 مستکان درچهارگوش سرو وبررسیهای زمین شناسی اقتصادی آن (شمال غرب ارومیه) 
مجید شهریار اقتصادی 1377 بررسی و مطالعه کانسار تیتانیوم قره آقاج شمال غرب ارومیه
عباس مقصودی قره باغ اقتصادی 1377 مطالعه کانیهای سنگین (چهارگوش سرو ) وبررسی های زمین شناسی اقتصادی منطقه مستکان –   غازان بانگرشی برتیتانیوم شمال غرب ارومیه 
محمود هنرور اقتصادی 1377 بررسی خاستگاه کانسار میکای قره باغ با نگرشی بر پترولوژی گرانیت های منطقه
فروغ پاکار اقتصادی 1378 بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب نخلک با تاکید بر حضور نقره
رضا حسین زاده اقتصادی 1378 اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک و بررسیهای زمین شناسی اقتصادی در برگه 50000/1 جهان شیر(دانلود چکیده)
حمید قدیم زاده اقتصادی 1378 زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف طلای صفی خانلو-نقدوز جنوب خاوری اهر (زون ارسباران )
محمد محجوب اقتصادی 1378 بررسی منطقه دگرسان شده پوسیده در جنوب شرق سمنان از دیدگاه اقتصادی و جایگاه تکتونوماگمایی آن (دانلود چکیده)
سیمیندخت یونسی اقتصادی 1378 مطالعه و بررسیهای کانی های سنگین در ورقه 100000/1 سیلوانه
اصغر کیانی زاده اقتصادی 1379 اکتشافات کانی سنگین وبررسی کانی زایی درورقه 1:100000 نقده (دانلود چکیده)
محمود مظفری خلف بادام اقتصادی 1379 بررسی کانی شناسی وژئوشیمی مونازیت منطقه اردکان (استان یزد) (دانلود چکیده)
امیرمنصور منصوری جوزانی اقتصادی 1379 اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک وبررسی های کانه زایی در برگه 1:50000 جزین ( واقع در شمال فردوس ـ استان خراسان ) 
مریم هنرمند ابراهیمی اقتصادی 1379 ارزیابی توان کانی سازی اورانیوم در منطقه خشومی (ایران مرکزی) (دانلود چکیده)
فاطمه  امامیان اقتصادی 1380 مطالعات ژئوشیمیایی وکانی های سنگین در ورقة 1:100000 تاکستان و تحلیل اقتصادی آنومالی های مربوطه (دانلود چکیده)
سید امیر توکلی صبور اقتصادی 1380 بررسی عوامل کنترل کننده کانی زایی پتانسیل های معدنی در ارتباط با فرایندهای زمین شناسی درمحدودة صمغ آباد ـ چناسک (قزوین ) 
علی اکبر روانبخش اقتصادی 1380 مطالعة زمین شناسی وفرایندهای کانه زایی منطقه لک واقع در جنوب بوئین زهرا ( قزوین ) 
بهرام صادقی اقتصادی 1380 اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک و بررسی کانه زایی در منطقه کوه خشومی 
احسان حیدرزاده  اقتصادی 1381 بررسی زمین شناسی اقتصادی و عوامل کنترل کنندة کانی زایی طلا ومس درمحدودة زگلیک ( خاور اهر ) 
سیده فریبا سجادی آل هاشم اقتصادی 1381 بررسی کانی شناسی و عوامل کنترل کنندة زایش کانسار منگنز بزنین واقع درجنوب باختری اردستان ( استان اصفهان )‌
فاطمه صباحی اقتصادی 1381 نحوة تشکیل کانسار دونا و اثرات زیست محیطی معدنکاری آن بررودخانه های الیکا ، دونا و چالوس (دانلود چکیده)
امیر نوروزی اقتصادی 1381 کاربرد روشهای اکتشاف ژئوفیزیکی قطبش القایی (IP) ومقاومت ویژه (RS) دراکتشاف ذخیرة طلای اپی ترمال زاکلیک ـ اهر 
فریبرز بنی آدم اقتصادی 1381 بررسی زمین شناسی اقتصادی وخاستگاه احتمالی کانی سازی مس وطلا در محدودة اکتشافی نبی جان ـ کلیبر ( شمال باختری اهر ـ آذربایجان خاوری   
کامبیز طهیری اقتصادی 1382 بررسیهای اکتشافی و فرآوری زیرکن در پلاسرهای ساحل چمخاله – زیبا کنار و نهشته های الموت رود طالقان رود و شاه رود (منطقه پارودبار) (دانلود چکیده)
لیلا عباسی کلیمانی اقتصادی 1382 بررسی عوامل کنترل کننده کانه زایی منگنز و ارتباط آنها یا ساختار زمین شناسی منطقه کوه مره (جنوب باختری ورامین )
محمود قاسمی  اقتصادی 1382 نحوة تشکیل کانسارروی ـ سرب مهدی آباد یزد ومقایسة آن باسایر کانسارهای کرتاسه اطراف مهدی آبا د 
بهروز اسدالهی اقتصادی 1383 فرآیندهای کانه زایی ودگرسانی درارتباط با توده های نفوذی پهنة قروه - همدان ومسائل ژئودینامیکی وابسته بانگرشی ویژه بر کانسار آهن گلالی (دانلود چکیده)
وحید عظیمی شهلا اقتصادی 1383 بررسی کنترل کننده های کانه زایی و دگرسانی منطقه شمال میدوک(لاطلا) براساس داده های ژئوشیمیایی (دانلود چکیده)
حسن گوهری اقتصادی 1383 زمین شناسی اقتصادی و بررسی کانی سازی طلا در محدوده شمال غرب ساوه(دشت لوئین) (دانلود چکیده)
فریده وزیری دهشی اقتصادی 1383 بررسی عوامل کنترل کننده کانه زایی مس و طلا در منطقه نبی جان با نگاه ویژه بر انتشار آنها در افق های زیرسطحی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی سیالات درگیر مربوطه (دانلود چکیده)
مهوش احمدی ملاوردی اقتصادی 1384 بررسی زایشی پتانسیل های معدنی منطفه تنگوئیه برپایه داده های زمین شناختی وآنومالی های ژئوشیمیایی (شمال خاوری سیرجان ) (دانلود چکیده)
سعید شکری تیز خراب اقتصادی 1384 زمین شناسی وآلتراسیون مرتبط باکانی سازی مس پورفیری در منطقه سرنو 
مهدی صادقی اقتصادی 1384 زمین شناسی وساختار کانیایی وتعیین خاستگاه زایشی توده های معدنی آهن شهرک (شمال باختر بیجار _ استان کردستان )(دانلود چکیده)
احسان ملایی مقبلی اقتصادی 1384 مدل سازی وتعیین مورفولوژی کانسار کرومیت صوغان وبررسی روند تغییرات ژئوشیمییایی ساخت وبافت آن
رحیم  موسایی اقتصادی 1384 زمین شناسی ، کانی شناسی ، ژئوشیمی وژنز احتمالی مظهر معدنی مس سنگوئیه (شمال شرق معدن کرومیت آبدشت ، جنوب استان کرمان ) (دانلود چکیده)
فاطمه بهادری جهرمی اقتصادی 1385 ژئوبوتانی معدن مولیبدن سنج
منصوره تدینی نژاد اقتصادی 1385 بررسی ژنز وژئوشیمی پتانسیلهای معدنی برگه 1:25000 کوه فریادون درارتباط بافرآیندهای زمین شناسی (شرق ده بید استان فارس ) 
علی فیضی اقتصادی 1385 زمین شناسی ،کانی شناسی وبررسی منشا تشکیل سیلیس های نیمه قیمتی جنوب طرود (دانلود چکیده)
معصومه نوروزی اقتصادی 1385 مطالعات زمین شناسی ،آلتراسیون وژنز احتمالی کانی سازی منطقه مسگرآباد (جنوب خاور تهران )
لیدا صادقی اقتصادی 1386 مطالعه کانه زایی فلزی و غیرفلزی محدوده جنوب گنابادتا قائن (دانلود چکیده)
وحیده علی زاده اقتصادی 1386 ژئوشیمی ،پترولوژی ، کانی شناسی وژنز مس منطقه جنوب شرق قائن 
سپیده قهرمانی اقتصادی 1386 مطالعه کانسار مس پورفیری منطقه کوه پنج ازنظر ویژگیهای کانی شناسی ، دگرسانی وماهیت سیالات درگیر 
نعیمه سادات موسوی اقتصادی 1386 مطالعه کا نسار مس پورفیری منطقه کدر ازنظر ویژگیهای کانی شناسی ، دگرسانی وماهیت سیالات درگیر 
مریم امامی جعفری اقتصادی 1387 اکتشاف طلا به روش BLEG درورقه 1:100000 سیه رود 
پوریا سپهری فر اقتصادی 1387 بررسی ژنز کانسار پلی متال ندوشن یزد 
زهرا فتحی هفشجانی اقتصادی 1387 بررسی منشاء آلودگی آرسنیک درمنطقه تکاب ـ قروه 
عباس فلاح اقتصادی 1387 ژئوشیمی زیست محیطی مناطق شهری  در محدوده شهرستان کرج
بابک اصلی اقتصادی 1388 ویژگی های زمین شناسی و شرایط فیزیکی- شیمیایی نهشت کانسنگ در ذخیره طلای خیرآباد، استان زنجان (دانلود چکیده)
محمد حکمتیان اقتصادی 1388  بررسی ژنز کانسار اورس کوه در ارتباط با فرآیندهای ساختاری- زمین شناسی در البرز خاوری (استان سمنان)"
زهرا میریان اقتصادی 1388  کانی شناسی و ژئوشیمی زون مینرالیزه و دگرسان شده در منطقه خارنگون (شمال شرق بافق – استان یزد) 
سکینه  امرایی اقتصادی 1389 بررسی منبع سیال و فلز و عوامل کنترل کننده ی کانی سازی در کانسار مس چهار گنبد کرمان
حمید ایمان زاده اقتصادی 1389 کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه فلدسپات و آهن منطقه کاهدان خبر، جنوب باختر کرمان
فرزانه بیاتی اقتصادی 1389  ارزیابی زیست محیطی ، ژئوشیمی و اقتصادی فلزات سنگین در رسوبات بستر منطقه شمالغرب خلیج فارس با استفاده از پردازش داده های ژئوشیمیایی 
سمیه علیزاده اقتصادی 1389 زمین شناسی-کانی شناسی و خاستگاه کانی سازی منطقه ده معدن(جنوب غرب شهر کرد) با نگرش ویژه به داده های سیالات درگیر
الهه ارجمند اقتصادی 1390  بازنگری در سامانه اطلاعات ژئوشیمیایی وکانی سنگین در ورقه 1:100،000 قزوین با نگرشی ویژه بر تحلیل های غیر خطی در محیط GIS   
محمد بادفر اقتصادی 1390 اکتشافات ژئوشیمیایی –  کانی سنگین در مقیاس ناحیه¬ای و بررسی زون¬های مینرالیزه در برگه¬ی 50000/1 قره¬ناز (استان زنجان
الهه بهرام پور اقتصادی 1390 پتروژنز ، ژئوشیمی وکنترل کننده های ساختاری ـ شیمیایی در ارتباط با کانه زایی مس در منطقه پیرمردان ـ شمال باختری طرود (استان سمنان ) 
مینا بهرام پور اقتصادی 1390 پتروگرافی ، ژئوشیمی ونقش توده های ساب ولکانیک درزایش کانسار مس چاه مورا I  و II (اندیس مس کربلائی ) در شمال طرود ـ استان سمنان 
مژگان فلاح شجاعی مردمکدهی اقتصادی 1390 مدل زایشی کانسارهای مس معدن بزرگ وآسیادیو براساس ویژگی های زمین شناسی وکنترل کننده های ساختاری ، عباس آباد شمال خاوری سمنان  
مجید کشاورزیان اقتصادی 1390  پتانسیل وژنز لیتیم در کویر حاج علیقلی (جنوب شهرستان دامغان)