نام   نام خانوادگی گرایش سال ورود عنوان پایان نامه
مهرنوش بیرون رو چینه و فسیل 1376 بررسی چینه شناسی بخش زیرین سازند خوش ییلاق دربرش میقان براساس مطالعه کنودونتها ونگرشی برمحیط رسوبی آن (دانلود چکیده)
پروانه رضائی روزبهانی چینه و فسیل 1376 معرفی وشناسایی نرم تنان سواحل جنوبی ایران دراستان هرمزگان (بندرلنگه ) ونتایج حاصل ازداده های آماری آنها  
بابک صدقی چینه و فسیل 1376 بایواستراتیگرافی رسوبات دونین زیرین ومیانی ناحیه خوش ییلاق (جنوب گنبد کاووس)  درالبرز شرقـی  
لیلا کریمی چینه و فسیل 1376 بایواستراتیگرافی سنگهای دونین میانی   - بالایی درناحیه میغان(البرز  شرقی) براساس کنودونتها وبقایای مهره داران 
نیره رضی لو چینه و فسیل 1377 لیتواستراتیگرافی ، بیواستراتیگرافی ومحیط رسوبی سازند رازک   (میوسن میانی) از شمال غرب وجنوب شرق شیراز ، فـارس (دانلود چکیده)
نجمه صنایع چینه و فسیل 1377 پالینواستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک زیرین- میانی در برش فریزی ( شمال غرب مشهد ) (دانلود چکیده)
مصطفی فریزی کرمانی چینه و فسیل 1377 پالینواستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی ، بالایی دربرش فریـزی (پهنه بینالود) 
مژگان هوشمندابرقوئی چینه و فسیل 1377 لیتواستراتیگرافی ، بیواستراتیگرافی ومحیط رسوبی سازند رازک   (میوسن میانی ) درمنطقه کوار – فیروزآباد (دانلود چکیده)
امید دبیری چینه و فسیل 1378 پالینواستراتیگرافی نهشته های تریاس پسین (قاعده گروه شمشک) درالبرز شمالـی 
غلامرضا زارع چینه و فسیل 1378 بیواستراتیگرافی رسوبات دونین بالا - کربونیفر زیرین برش خوش ییلاق براساس کنودونت ها (دانلود چکیده)
بهروز سطوتی چینه و فسیل 1378 بررسی زمین شناسی ناحیه گلندرود با تکیه بر چینه شناسی و فسیل شناسی ترادف های کرتاسه ناحیه
حمیدرضا عسگری چینه و فسیل 1378 مطالعه چینه شناسی رسوبات سیستم کرتاسه دربرشهای بندر وشاهزاده محمد واقع درمنطقه کرمان (دانلود چکیده)
شاهین گریوانی چینه و فسیل 1378 بیواستراتیگرافی نهشته های سیلورین بالا -دونین زیرین واقع درشرق زرند کرمان بانگرشی ویژه برکنودونت های آن (دانلود چکیده)
علی اصغر  خسروجردی چینه و فسیل 1379 مطالعه لیتواستراتیگرافی، بیواستراتیگرافی و محیط دیرین ژوراسیک پایانی و کرتاسه در منطقه موران رامیان در استان گلستان (دانلود چکیده)
زهرا رفیعی مقصود بیگی چینه و فسیل 1379 بواسترتیگرافی مرزپرمین- تریاس،‌دوران اول به دوم در مقطع سیدعلی اکبر شهرضاو همبست (دانلود چکیده)
علیرضا شهیدی چینه و فسیل 1379 بررسی چینه شناختی و تکتونواستراتیگرافی سنگ نهشته های منطقه بیرجند با نگرشی ویژه بر حوضه رسوبی شوشود
جعفر طاهری چینه و فسیل 1379 چینه شناسی رسوبات سیلورین در نواحی جنوب باختری کاشمر و شمال طبس براساس سگنواره های کنودونتی
اعظم داستان ایمچه چینه و فسیل 1380 بررسی لیتو استراتیگرافی و بیواستراتیگرافی توالی سنگ چینه ای پرمین ـ تریاس درمنطقه آزاد شهر گرگان 
لیلا عربی چینه و فسیل 1380 مطالعة بیواستراتیگرافی رسوبات مرز پرمو ـ تریاس در برش زال واقع در 35 کیلومتری جلفا در شمالغرب ایران (دانلود چکیده)
نرگس غمامی چینه و فسیل 1380 مطالعة بیواستراتیگرافی گذر رسوبات پرمین ـ تریاس پیشین دربرش تیل آباد بانگرشی بر کنودونتها 
قاسم منوچهری چینه و فسیل 1380 بررسی بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین ـ تریاس در برش منگل واقع در منطقة آمل بانگرشی ویژه برلایه های مرزی آن (دانلود چکیده)
معصومه احسانی چینه و فسیل 1381 بررسی لیتواستراتیگرافی وبیواستراتیگرافی توالی چینه ای آق چاگیل درشمالشرق گنبد کاووس   
زهره سهرابی چینه و فسیل 1381 بیواستراتیگرافی سیستمهای کربونیفر ( سازند سردر ) ـ پرمین ( سازند جمال)  درمنطقه ازبک کوه ( برش زلودو)  براساس فرامینیفر ها بانگرشی ویژه برکنودونتها (دانلود چکیده)
عباس قادری چینه و فسیل 1381 بیواستراتیگرافی برش الگوی سازند شیر گشت براساس کنودونت ها ومقایسة آن باواحدهای هم ارز در فرازمین کلمرد ( برش میو گدار) 
کوثر هاشمی رستگار چینه و فسیل 1381 مطالعة لیتو ـ بایواستراتوگرافی رسوبات کرتاسه پسین واقع در غرب روستای محمدآباد (جنوب سبزوار )  
لیدا بخشنده چینه و فسیل 1382 بررسی ومقایسة نهشته های تورونین ـ ماستریشتین دردو حوضة کپه داغ وایران مرکزی (دانلود چکیده)
راحله توکلی   چینه و فسیل 1382 بررسی ومقایسة رسوبات کرتاسة زیرین ( بارمین ـ آلبین) دردوحوضة کپه داغ وایران مرکزی (دانلود چکیده)
سهیل سیفوری پور چینه و فسیل 1382 بررسی و تفکیک سازندهای رسمی و غیر رسمی ژوراسیک میانی –بالایی در منطقه راور کرمان
علی داد فرج پور چینه و فسیل 1382 بررسی چینه شناسی سازندهای ژوراسیک زیرین و میانی منطقه راور کرمان
شویان مهدوی فر چینه و فسیل 1382 بررسی ومقایسة رسوبات آپسین پسین ـ سنو مانین  دردو حوضة  کپه داغ و ایران مرکزی (دانلود چکیده)
نوش آفرین حقیقت چینه و فسیل 1383 مطالعه بیواستراتیگرافی رسوبات پرمین و قاعده تریاس براساس روزنبران و کنودونت ها در برش سیبستان ، واقع در شمال باختری تهران 
شادی طرهانی چینه و فسیل 1383 بررسی و تعیین مرز پرموتریاس در میدان گاز پارس جنوبی (دانلود چکیده)
آزاده قنبری چینه و فسیل 1383 بررسی لیتوفاسیسها و بازسازی الگوی رسوبی چلکن در کرانه های جنوبی خزر با تاکید بر کانی شناسی 
منصوره نیک نهاد چینه و فسیل 1383 مطالعه چینه شناسی و فسیل شناسی سازند دلیچای در جنوب خاوری مراغه (البرز باختری) با توجه ویژه به فون آمونیتی (دانلود چکیده)
مریم  خاوریان چینه و فسیل 1384 بیواستراتیگرافی نهشته های ائوسن ناحیه عباس آباد (شرق شاهرود) (دانلود چکیده)
مهسا سعیدی اورتاکندی چینه و فسیل 1384 بررسی وتطابق لیتواستراتیگرافی ،بایواستراتیگرافی، میکروفاسیس ومحیط رسوبی سازند قم درناحیه ماکو واقع درشمال باختری ایران باسازند آسماری درناحیه کوارفارس واقع درجنوب باختری ایران 
عباس فلاح چینه و فسیل 1384 بیواستراتیگرافی نهشته های سیستم کربونیفر دربرش کیاسر واقع درشمال باختری آن با نگرشی ویژه بر کنودونت ها (دانلود چکیده)
معصومه مهدوی جورشری چینه و فسیل 1384 سنگ چینه نگاری وریززیست نگاری سازند روته درشمال غرب خور ،البرز مرکزی (دانلود چکیده)
عادل براری اطاقسرا چینه و فسیل 1385 بیواستراتیگرافی ،میکروفاسیس ومحیط رسوبی سیستم کربونیفر(سازند مبارک)دربرش معدن بالاست (شمالغرب دامغان ) وتعیین مرز سیستم دونین _ کربونیفر  دربرش لبنسار (شمال دامغان) با نگرشی ویژه بر کنودونت های آن
زهره برومند چینه و فسیل 1385 بیواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش طالو (شمال خوری دامغان ) برمبنای داینو فلاژله ها وروزن بران 
ندا بهفر چینه و فسیل 1385 چینه شناسی وفسیل شناسی سازند دلیچای درشمال خاوری دامغان باتوجه خاص به فونای آمونیتی (البرز خاوری )
زینب منوچهری چینه و فسیل 1385 بیواستراتیگرافی ولیتو استراتیگرافی سازند قم دربرش تاقدیس نواب  (یال جنوبی)
مصطفی اسدی چینه و فسیل 1386 پالینو استراتیگرافی رسوبات تریاس بالایی در برش جنوب غرب کاشان 
حدیث پاشایی چینه و فسیل 1386 بیواستراتیگرافی نهشته های تریاس درقالب سازند الیکا دربرش روته واقع درشمال تهران 
سمیرا خراسانی چینه و فسیل 1386 زیست چینه نگاری وسنگ چینه نگاری طبقات کرتاسه پسین در برش جنوب چالوس براساتس روزن بران وپالینو مرف ها 
فاطمه دباغی صدر چینه و فسیل 1386 بایواستراتیگرافی ولیتواستراتیگرافی سازند چمن بید درشمال نیشابور با توجه خاص به زون های آمونیتی (دانلود چکیده)
ندا رنجکش مهربان چینه و فسیل 1386 بیواستراتیگرافی سازند مبارک دربرش ولی آباد ، جاده چالوس (دانلود چکیده)
منوچهر شاهمرادی چینه و فسیل 1386 پالینواستراتیگرافی رسوبات تریاس بالایی در برش کوه زرد در شمال شرق اصفهان (دانلود چکیده)
محمد پاک نیا چینه و فسیل 1387 چینه نگاری مغناطیسی اشکوب های باتونین، کالورین در منطقه جاجرم(البرز شرقی)(دانلود چکیده)
عادله خلیلی چینه و فسیل 1387 بیواستراتیگرافی برش زنوز با نگرشی بر کونودونت ها (دانلود چکیده)
آزاده رزمجویی چینه و فسیل 1387 چینه شناسی زیستی و سنگی سازند فرخی در برش شمال باختری خور (ایران مرکزی) (دانلود چکیده)
مریم عیدانی چینه و فسیل 1387 مطالعه لیتوفاسیس ها و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه میانی وفوقانی وظرفیت مخزنی آنها درکوه سیاه (شمال فروبار دزفول )
هانیه سادات میره شاهوندی چینه و فسیل 1387 «مطالعه وتهیه نقشه تکتونو استراتیگرافی ایران در مقیاس1:2500000
محمد پرندآور چینه و فسیل 1388 بایواستراتیگرافی و بررسی رخداد مرز K-T بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی در برشهای شیخ مکان و تنگ پابده (دانلود چکیده)
سهیلا پررنگی چینه و فسیل 1388  بیواستراتیگرافی پالئوزوئیک پسین در برش شمال شهمیرزاد با نگرشی بر کنودونت های آن 
فرشته مهدی پور حسکوئی چینه و فسیل 1388 بررسی آب و هوای دیرینه در کواترنر پسین البرز شرقی با کاربرد تکنیک ها و پارامترهای مغناطیسی
مریم محمودی چینه و فسیل 1388 بررسی دیرین جغرافیای مغناطیسی البرز خاوری در زمان های اردوویسین پسین و سیلورین شمال خاوری شاهرود (سازند قلی(معادل ابرسج) و سلطان میدان)
مینا مظاهری جوهری چینه و فسیل 1388  بیواستراتیگرافی و تعیین محیط رسوبی محدوده مرز پرموتریاس در سازند کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی
زهرا جهانی چگنی چینه و فسیل 1389 بیواستراتیگرافی رسوبا ائوسن فوقانی-الیگوسن تحتانی در چاه های سیری و گشوی جنوبی زاگرس 
سمیه حسن زاده چینه و فسیل 1389  مطالعه سیستماتیک ایکنوفسیل های سازند میلا (پاره سازند پنجم) در برش ده ملا (خاور البرز) 
حسن سیف  چینه و فسیل 1389 چینه نگاری سنگی وزیستی سازند فرخی در جنوب خور (ایران مرکزی) 
معصومه غیاثوند چینه و فسیل 1389  مطالعه و بررسی فرامینیفر های پلانکتون و بیواستراتیگرافی سازند قم در ناحیه قم (دانلود چکیده)
اصغر ناموردنگاه چینه و فسیل 1389 چینه نگاری سنگی و تعیین الکترو فاسیس های مخزنی سازند های کنگان و دالان بااستفاده از روش خوشه سازی و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در میدان گازی پارس جنوب 
ساره نعمتی رحیم آبادی چینه و فسیل 1389  مطالعه فرامینیفر های موجود در رسوبات فلات قاره دریای عمان در محدوده شرق تنگه هرمز                                                                     
فاطمه خان احمدی چینه و فسیل 1389  زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش شمال سپیدان واقع در شمال شیراز
ساره  بهروی فر چینه و فسیل 1390 چینه نگاری وبررسی پارامترهای مهندسی نهشته های کواترنری جنوب باختری کاسپین (مطالعه وموردی شهر انزلی) 
سمیه سلیمانی چینه و فسیل 1390 بیو استراتیگرافی سازند میلا در برش شهمیرزاد با نگرش ویژه بر کنودونت¬های آن (دانلود چکیده)
آمنه صدیقیان چینه و فسیل 1390 چینه¬نگاری سنگر، ریز چینه¬نگاری زیستی و محیط¬های رسوبی سنگهای پرمین در شمال غرب سنگسر، شمال سمنان
نوید طالبان چینه و فسیل 1390 زیست چینه¬ای و سنگ چینه¬ای سازند الیکا در برش شهمیرزاد، شمال سمنان
میثم عباسی کلیمانی چینه و فسیل 1390 چینه نگاری سنگی ـ زیستی و بازسازی محیط رسوبی دیرینه سازند های جیرود ومبارک در شمال شهمیرزاد 
عاطفه  هاشمی سیاوشانی  چینه و فسیل 1390 بررسی رخساره ومحیط رسوبی دیرینه شمشک در شمال شهمیرزاد با توجه خاص با فونهای آمونیتی