دکتر طیبه محتاط

دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی 

سمت: عضو هیئت علمی همکار پژوهشکده