دکتر محمد لطفی

مدرک تحصیلی: دکترای زمین شناسی اقتصادی

سمت: عضو هیئت علمی همکار پژوهشکده