دکتر محمد هاشم امامی

مدرک تحصیلی: دکترای پترولوژی

سمت: عضو هیئت علمی همکار پژوهشکده