دکتر محمود احمدزاده هروی

مدرک تحصیلی: دکترای چینه و فسیل

 سمت: عضو هیئت علمی همکار پژوهشکده