دکتر سیدعلی آقانباتی

مدرک تحصیلی: دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی 

سمت: عضو هیئت علمی همکار پژوهشکده