عنوان پایان نامه سال ورود گرایش  نام خانوادگی نام 
 پترولوژی سنگهای آتشفشانی الیگوسن ، نئوژن و کوآترنری محدوده ده ته ، جنوب دیهوک ، بلوک لوت  94 پترولوژی بانه ای نرمین
پترولوژی سنگهای آتشفشانی ائوسن در باختر سه چنگی ، لوت شمالی  94 پترولوژی کیلانی جعفری ثانی زینت
بررسی پترولوژیکی سنگ های آتشفشانی سنوزوئیک پایانی جنوب خاوری کرمان  94 پترولوژی مقدم حدیث
پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی غرب و شمال غرب ماه نشان و ارتباط آن ها با کانی سازی طلا 94 پترولوژی آهنگ سهیلا
زمین شناسی و عوامل کنترل کننده کانه زایی طلای زواریان ، جنوب غرب سلفچگان  94 اقتصادی زحمت کش دشتمیان الناز
اکتشاف، ژئوشیمی سنگ آهن و عناصر نادر خاکی وابسته به آنومالی 16 منطقه معدنی چاه گز( بافق ـ استان یزد)  94 اقتصادی سلامی پوریا
مطالعه کانسار مس پورفیری حاران ازنظر ویژگیهای دگر سانی و ژئوشیمی وماهیت سیالات درگیر 94 اقتصادی غفاری خلیل 
نقش تحلیل ساختاری در ارزیابی حوضه آبگیر چشمه های کارستی در "چشمه کارستی هرسین " شرق شهر کرمانشاه ایران  94 تکتونیک بنار نیما
  94 تکتونیک سجادی سیده زهرا
زمین ساخت جنبا و اثر برآن بر شهرسازی ، مطالعه موردی شهر تهران  94 تکتونیک سلامت کلنتری فاطمه
  94 تکتونیک شیردل کفشگری جواد
الگوی گسیختگی وحریم گسلش گسله های جنبای فلات ایران  94 تکتونیک محبوبی امیر محمد
ارتباط آب وهوای دیرینه و نو زمین ساخت گستره ساوه  94 تکتونیک نجاری الهه
بایو استراتیگرافی سازند شیشتو 1 در برش حوض دوراه براساس کنودونتها (ایران مرکزی )  94 چینه نگاری اقبالی معصومه
پژوهشی بر جایگاه زمین ساختی ـ چینه ای گستره ایران باختری  94 چینه نگاری طاهریان سپیده سادات
بایو استراتیگرافی سازند شیشتو 2 و سردر براساس کنودونت ها در برش حوض دوراه (ایران مرکزی )  94 چینه نگاری فرخانی شیرین
بررسی چینه نگاری سکانسی سازند قم در جنوب کوه سفید ، جنوب خاوری قم 94 چینه نگاری موسوی سید علیرضا
زمین  ساخت پویا و توانمندی لرزه ای سرچشمه های لرزه زا در  شمال باختری کشور(بررسی های ریخت زمینساختی و پارینه لرزه شناسی)  92 دکتری تکتونیک فریدی محمد 
  92 دکتری تکتونیک کوه پیمای دیوشلی میثم
چینه شناسی، رسوب شناسی، تکتونواستراتیگرافی و تکتونوسدیمنتری نهشته های دونین ایران 93 دکتری تکتونیک کریمی باوندپور علیرضا
مدل سازی ناهمسانگرد، ساخت تابع های گیرنده مصنوعی ومحاسبه  ضرایب جدایشی درلایه های زمین  93 دکتری تکتونیک لطیفی کوروش