فهرست مقالات علمی منتشر شده بین المللی و فارسی سال 94:

 • جلیلی شاه منوچهری، ی؛ خطیب، م. م؛ غلامی، ا؛ قاسمی؛ م. ر. (1393). " تحلیل هندسی – جنبشی چین خوردگی‌های منطقه چلونک (شمال باختری بیرجند)". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 163-174        
 • نظری، ح. (1393). " بررسی تحلیلی زمان احتمال رخداد زمین لرزه در گستره تهران: مروری بر پژوهش های پارینه لرزه شناسی". فصلنامه علوم زمین شماره 94. 263-272       
 • وزیری، س. ح؛ رامی، م؛ ماتسوکا، آ؛ مجیدی فرد، م. ر. (1393). " گزارش جنس Pantanellium از رادیولرهای ژوراسیک ناحیه کرمانشاه، باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 94. 133-140   
 • نظری، ح؛ قرشی، م؛ کاوه فیروز، آ؛ انسانی، م. ر؛ بهارفیروزی، خ؛ عزیزی، ا؛ لک، ر؛ کریمی باوندپور، ع. ر؛ محمدی ویژه، م؛ ثبوتی، ف؛ رضوی، ا. (1393). "مه موج احتمالی در جنوب کاسپین حاصل از رخداد یک زمین لرزه سترگ". فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره 32. 57-72        
 • اسلامی فارسانی، س؛ طالبیان، م؛ سعیدی، ع؛ پورکرمانی، م. (1394). " گسل های جنبای بنیادی و توان لرزه زایی آنها در خاور میانه باختری". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 291-304        
 • لطفی، م؛ حکمتیان، م؛ طباخ شعبانی، ا. ع؛ مختاری، م.ع.ا. (1394). " زمین‌شناسی و خاستگاه کانسار سرب و روی اورس کوه در البرز خاوری (استان سمنان)". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 73-84              
 • علاء الدین، ی؛ طالبیان، م؛ آرین، م؛ احمدی، م. م. (1394). " بررسی ژئوتکنیکی و پهنه بندی لرزه ای آبرفت در باختر تهران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 333-342 
 • حسن پور، ج؛ علوی، س. ا؛ جهانی، س؛ قاسمی، م. ر. (1394). "دیاپیر نمکی دادنجان: شواهد فعالیت پیش از کوهزایی، سازوکار خیزش و اثرات بعدی بر تغییرات هندسی ساختارهای همسایه (جنوب باختر ایران، شیراز)". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 101-114 
 • طاهرخانی، ب؛ نظری، ح؛ پور کرمانی، محسن؛ آرین، م. (1394). " ویژگی های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: برپایه بررسی های ریخت زمین ساختی". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 29-38 
 • افسری، ن؛ تقی زاده فرهمند، ف؛ قاسمی، م. ر. (1394). "مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل یافته P". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 49-56           
 • ناظمی، م؛ قرشی، م؛ قاسمی، م. ر؛ آرین، م. (1394). " سیمای ریخت زمین ساختی بادزن های آبرفتی در ارتباط با زمین ساخت جنبا (کوهستان شتری، خاور طبس)". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 91-100     
 • صبور، ن؛ قاسمی، م. ر؛ اسکندری، م؛ نظری فهندری، ع؛ قرشی، م؛ سیناییان، ف. (1394). "رسیدگی ساختاری گسله های مسبب زمین لرزه در گستره خاور ایران و الگوی فرگشت فعالیت لرزه خیزی در آن". فصلنامه علوم زمین، شماره، 95. 57-66   
 • نعمتی، م؛ قدس، ع. ر؛ قاسمی، م. ر. (1394). " مقیاس ML برای بزرگای زمین لرزه های محلی در البرز میانی- خاوری". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 115-122         
 • میریان، ز؛ لطفی، م؛ طباخ شعبانی، ا. ع؛ مختاری، م.ع.ا؛ حاج ملاعلی، ا. (1394). " زمین‌شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال نهشته برونزاد روی در منطقه خارنگون، شمال خاوری بافق، ایران مرکزی". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 233-242                   
 • رضوی پش، ر؛ قاسمی، م. ر ؛ صفری، ح. (1394). " بررسی شواهد تشکیل حوضه کششی در منطقه رستم آباد، استان گیلان". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 123-132 
 • باقرنژاد، م؛ قاسمی، م. ر ؛ اویسی، ب. (1394). " چین خوردگی جدایشی در گستره میانه – ماه نشان: اندر کنش بین رسوب گذاری در حوضه سازند سرخ بالایی و کوتاه شدگی". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 169-180   
 • شیعیان، ک؛ قلمقاش، ج؛ وثوقی عابدینی، م؛ مسعودی، ف. (1394). " زمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان بزمان: جنوب خاوری ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 99-110
 • احسانی، ج؛ آرین، م؛ قرشی، م. (1394). " نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعالحوضه آبریز جراحی- هندیجان (رودخانه های مارن- زهره) در جنوب باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 211-218
 • حاج منوچهری، م؛ آرین ، م؛ قرشی، م؛ سلگی، ع؛ سربی، ع. (1394). " نشانه های زمین ریختی ساخت فعال حوضه زهکشی جالوس در البرز، شمال ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 273-280   
 • کشاورز هدایتی، م؛ امامی، م. هـ؛ کریمی باوندپور، ع؛ بهارفیروزی، خ. (1394). " سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه ژئودینامیکی سیل ها- دایک های گابرویی در باختر شفارود، کوه های تالش". فصلنامه علوم زمین، شماره، 95. 155-164           
 • شیخ الاسلامی، م. ر. (1394). " واحدهای زمین ساخت- چینه نگاری بخش جنوب خاوری پهنه سنندج - سیرجان". فصلنامه علوم زمین، شماره، 95. 243-252        
 • صفری، ح؛ قاسمی، م. ر ؛ بهرامی، م. (1394). " بررسی لرزه خیز بودن حرکات عهد حاضر در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان با استفاده از فناوری های سنجش از دور و GIS". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 265-272
 • ملکی، س؛ امامی، م. هـ؛ خیرخواه، م؛ سعیدی، ع. (1394). "ویژگی های بازالت های کواترنری منطقه بیجار در امتداد گسل زاگرس". فصلنامه کواترنری ایران، شماره 1. 29-43      
 • لک، ر؛ رضاییان لنگرودی، س. (1394). " بازسازی محیط های رسوبی هولوسن دریاچه مهارلو با شواهد رسوب شناسی و کانی شناسی". فصلنامه کواترنری ایران، شماره 1. 83-97                    
 • زینعلی، ف؛ حاج علی بیگی، ح؛ قاسمی، م. ر؛ کریم نژاد، ح. ر. (1394). " تحلیل هندسی و جنبش تاقدیس های کبیرکوه و چناره در کمربند چین – راندگی زاگرس". فصلنامه زمین شنایس ایران، شماره 34. 19-33     
 • بهارفیروزی، خ؛ خاکزاد، ا؛ نظری ، ح ؛ امامی، م. هـ. (1394). "نقش ساختارهای تراکششی در جایگیری پهنه های سیلیسی طلادار در جنوب باختر سبلان، شمال باختر ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 129-140  
 • جودکی، م؛ باغبانی، د؛ آقانباتی، س. ع؛ سلیمانی، ب؛ اصیلیان مهابادی، ح؛ آریافر، ب. (1394). "زیست چینه نگاری نهشته های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه ای در امتداد چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 151-158                  
 • خلعت‌بری جعفری، م؛ کونانی، پ. (1394). " سنگ شناسی توده های کم ژرفای نوده انقلاب، جنوب خاوری جغتای، استان خراسان رضوی". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 213-240        
 • رضاییان لنگرودی، س؛ لک، ر. (1394). " رسوب شناسی و کانی شناسی رسوبات هولوسن دریاچه حوض سلطان". فصلنامه کواترنری ایران، شماره 2. 137-148                       
 • فتح الهی، م؛ خیرخواه، م. (1394). " منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی کواترنری سبلان". فصلنامه کواترنری ایران، شماره 2. 125-136                       
 • عبادی، ل؛ علوی، س. ا؛ قاسمی، م. ر. (1394). " تحلیل تنش دیرینه گستره منصورآباد (جنوب باختر رفسنجان- استان کرمان) به روش وارون سازی چندگانه". فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره 35. 59-43    
 • یزدان پناه، ح؛ خطیب، م. م؛ نظری، ح؛ غلامی، ا. (1394). " تحلیل جنبش شناسی امتداد لغز در یک پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان: مطالعه موردی پهنه لوت، خاور ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 279-290    
 • ملائکه، ع؛ قاسمی، م. ر؛ حکیمی، س؛ بحرودی، ع. (1394). " تحلیل هندسه و جنبش شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 347-360      
 • کهنسال، ر؛ قربانی، م؛ پور معافی، س. م؛ خلعت بری جعفری، م؛ عمرانی، ج؛ ذوالفقاری، ص؛ سلیمانی، س. (1394). " زمین شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومدف شمال خاوری ایران". فصلنامه علوم زمین، شماره 95. 387-396             
 • علی پور، ر؛ علوی، س. ا؛ قاسمی، م. ر؛ مختاری، م؛ گلال زاده، ع. ر. (1394). "مقایسه هندسه ساختاری تاقدیس آغاجاری و مارون با استفاده از داده های لرزه نگاری بازتابی، جنوب باختر ایران". یافته های نوین در زمین شناسی (نشریه علوم دانشگاه خوارزمی)، شماره 2. 1-18     
 • قربانی ارجنلی، م؛ قاسمی، م. ر. (1394). "نقش زمین ساخت گنبدهای نمکی در تحول حوضه رسوبی زاگرس (حد فاصل گسل کازرون و گسل میناب)". یافته های نوین در زمین شناسی (نشریه علوم دانشگاه خوارزمی)، شماره 2. 217-234       
 • نژاد افضلی، ک؛ شایان، س؛ لک، ر؛ یمانی، م؛ قرشی، م. (1394). "شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشأ رسوبات گلفشان های سواحل مکران". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 249-254
 • شایانفر، م؛ قرشی، م؛ احمدی، س. ج؛ سعیدی، ع؛ شهیدی، ع. ر. (1394). "زمین شناسی و الگوی ساختاری حوضه ی رسوبی انارک – تلمسی". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 315-320
 • رحمانیان، س؛ رضایی، ف. (1394). " برآورد تحلیلی و عددی نشست زمین و تغییر شکل های بوجود آمده در اثر حفاری تونل خط 7 متروی تهران". فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی زمین پویا، شماره 5. 107-114  
 • برزگری، ا؛ قرشی، م؛ نظری، ح؛ شکری، م. ع؛ پورکرمانی، م. (1394). "ارزیابی دوره ی بازگشت زمین لرزه در سامانه گسلی آستارا بر پایه کاتالوگ های لرزه ای". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 83-92
 • سلیمانی، س؛ حمدی، ب؛ کریمی باوندپور، ع. ر. (1394). "زیست چینه نگاری کنودونت های سازند میلا، برش شهمیرزاد، البرز مرکزی، ایران". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 137-146
 • فریدونی، م؛ لطفی، م؛ رشیدنژاد عمران، ن؛ رشیدی، م. (1394). "ارزیابی ژئوشیمیایی عناصر کمیاب شیل های نفتی قالی کوه (جنوب باختر الیگودرز) با استفاده از روش های تجزیه ی عنصری و پیرو لیز راک اول". فصلنامه ی علوم زمین، شماره ی 98. 171-180
 • چهارلنگ، ر؛ قلمقاش، ج؛ امامی، م. هـ؛ عمرانی، ج. (1394). " منشاء سنگ های آتش فشانی کندوان (شمال غرب ایران): با استفاده از اطلاعات جدید زمین شناسی، پتروگرافی و زمین شیمی". مجله زمین شناسی کاربردی پیشرقته، شماره 18. 1-10                

 

 • Seyedi Sahebari, S; Ghorashi, M; Nazari, H; Sattarzadeh, Yousef. (2014). "Evaluation of Active Tectonics of " Aras River" Using Geomorphological Indices". Advance in Environmental Biology, V. 8, N. 12, P. 1649-1656                
 • Rezaei, S; Lotfi, M; Afzal, P; Jafari, M. R; Shamseddin Meigoony, M. (2014).
  " Delineation of Cu prospects utilizing multifractal modeling and stepwise factor analysis in Noubaran 1:100,000 sheet, Center of Iran ". Arabian Journal of Geosciences, doi: 10.1007/s12517-014-1755-6 
 • Seyedi Sahebari, S; Ghorashi, M; Nazari, H; Sattarzadeh, Yousef. (2015). "Evaluation of Active Tectonics of "Talkhe Rud" Basin Using Geomorphological Indices". Advance in Environmental Biology, V. 9, N. 3, P. 424-433                      
 • Sheikholeslami, M.R.(2015). "Deformations of Palaeozoic and Mesozoic rocks in southern Sirjan,Sanandaj–Sirjan Zone, Iran". Journal of Asian Earth Sciences, P.130-149
 • Yajam, S; Montero, P; Scarrow, J. H; Ghalamghash, J; Razavi, S. M. H; Bea, F. (2015).
  "The spatial and compositional evolution of the Late Jurassic Ghorveh-Dehgolan plutons of the Zagros Orogen, Iran: SHRIMP zircon U-Pb and Sr and Nd isotope evidence". Geologica Acta, V. 13, N. 1, doi:10.1344 /Geologica Acta 2015.13.1 , P. 1-23       
 • Esmaeli, M; Lotfi, M; Nezafati, N. (2015). "Fluid inclusion and stable isotope study of the Khalyfehlou copperdeposit, Southeast Zanjan, Iran". Arabian Journal of Geosciences, doi:  10.1007/s12517-015-1907-3, P.9625-9633                    
 • Fattahi, M; Walker, R; Khatib, M. M; Zarrinkoub, M; Talebian, M. (2015). "Determination Of Slip-Rate By Optical Dating Of Lake Bed Sediments The Dasht-E-Bayaz Fault, Ne Iran ". Geochronometria, doi 10.1515. P. 148-157          
 • Ballato, P;  Landgraf , A;  Schildgen, T. F; Stockli, D. F; Fox, M; Ghassemi, M. R; Kirby, E; Strecker, M. R. (2015). " The growth of a mountain belt forced by base-level fall: Tectonics and surface processes during the evolution of the Alborz Mountains, N Iran".  Earth and Planetary Science Letters, P. 204-218           
 • Moslempour, M. E; Khalatbari Jafari, M; Ghaderi, M; Yousefi, H; Shahdadi, S. (2015). "Petrology, Geochemistry and Tectonics of the Extrusive Sequence of Fannuj-Maskutan Ophiolite, Southeastern Iran".Journal Geological Socity Of Indian, V. 85, P. 604-618   
 • Asadi, A; Majidifard, M. R; Vaziri, S. H; Yosefi Rad, M. (2015). "Systematic Palaeontology Albian Ammonites of Kazhdumi Formation in Khartang Section, East of Bushehr (Zagros Zone)". Indian Journal Of Natural Sciences, ISSN: 0976 – 0997,  V. 5,  P. 8290-8300
 • Amiri, V; Nakhaei, M; Lak, R; Kholgh, M. (2015). "Assessment of seasonal groundwater quality and potential saltwater intrusion: a study case in Urmia coastal aquifer (NW Iran) using the groundwater quality index (GQI) and hydrochemical facies evolution diagram (HFE-D)". Stoch Environ Res Risk Assess,  DOI 10.1007/s00477-015-1108-3
 • Naimi-Ghassabian, N; Khatib, M M; Nazari, H; Heyhat, M. R. (2015). " Present-day tectonic regime and stress patterns the formal inversion of focal mechanism data, in the North of CentraleEast Iran Blocks". Journal of African Earth Sciences, P. 113-126
 • Khalatbari Jafari, M; Sepehr, H; Mobasher, K. (2015). " Tectonomagmatic evolution of the South Dehshir Ophiolite , Central Iran ". Geological Magezine, Cambridge University Press, doi:10.1017/S0016756815000618, P. 1-21     
 • Ghassemi, M. R.; Nayeb, S.(2015). " Active surface cracking in Aghajari Formation of the Azar oil field, Zagros, western Iran". Marine and Petroleum Geology, P. 498-508
 • Majidifard, M. R.(2015). "Late Bajocian–Bathonian ammonites northeast Iran ".  Acta Palaeontologica Romaniae, V. 11, N. 2, P.9-25    
 • Ritz, J-F; Avagyan, A; Mkrtchyan, M; Nazari, H; Blard, P. H; Karakhanian, A; Philip, H; Balescu, S; Mahan, S; Huot, H; Münch, P; Lamothe, M. (2015). " Active tectonics within the NW and SE extensions of the Pambak- Sevan-Syunik fault: Implications for the present geodynamics of Armenia". Quaternary International, http://dx.doi.org /10.1016/ j.quaint. 2015.05.021, P. 1-18
 • Rezaei, S; Lotfi, M; Afzal, P; Jafari, M. R; Shamseddin Meigoony, M; Khalajmasoumi, M. (2015). " Investigation of copper and gold prospects using index overlay integration method and multifractal modeling in Saveh 1:100,000 sheet, Central Iran". gospodarka surowcami mineralnymi – mineral resources management, doi 10.1515/gospo-2015-0038,  V. 14, P.51-74
 • Ao, S; Xiao, W; Khalatbari Jafari, M; Talebian, M; Chen, L; Wan, B; Ji, W; Zhang, Zh. (2016). " U–Pb zircon ages, field geology and geochemistry of the Kermanshah ophiolite (Iran): continental rifting at 79 Ma to oceanic core complex at ca. 36 Ma in the southern Neo-Tethys ". Gondwana Research, P. 305-318
 • Ghassemi, M. R. (2016). "Surface ruptures of the Iranian earthquakes 1900–2014: Insights forearthquake fault rupture hazards and empirical relationships". Earth-Science Reviews , P. 1-13 
 • Sadeghi Farshbaf, P; Khatib, M. M; Nazari, H. (2016). " Solid meshing of 3D geological model in finite element analysis: a case study of East Azerbaijan, NW Iran". Model Earth System Environment. DOI 10.1007/s40808-015-0066-6

 

انتشارات پژوهشکده علوم زمین:

 • ترجمه کتاب  "راهنمای کاربردی بر ریزساختار سنگ" 1392 (دکتر منیره خیرخواه) 
 • ترجمه کتاب  " عناصر خاکی کمیاب در سنگ های اولترامافیک و مافیک  و کانی های آن ها "1394 (دکتر منیره خیرخواه) 
 • تدوین وچاپ کتاب زمین ساخت ایران (البرز)
 • تدوین وچاپ کتاب زمین ساخت ایران ( کپه داغ )
 • تدوین وچاپ کتاب اطلس گسل های ایران
 • تدوین وچاپ کتاب زمین شناسی کشورهای همجوار (دکتر سیدعلی آقانباتی)