طرح های پژوهشی پایان یافته اعضای هیئت علمی
نام نام خانوادگی عنوان طرح
محمدرضا قاسمی ارزیابی جنبش شناسی کپه داغ مرکزی از راه تهیه برش های ترازمند
راضیه  لک اکتشاف آب کارستی در منطقه زاگرس
محمدرضا  شیخ الاسلامی بانک داده‌های گسله‌های ایران
محمودرضا  مجیدی فرد بایواستراتیگرافی گروه شمشک در ناحیه جاجرم با توجه خاص به آمونیت‌ها
محمدرضا قاسمی برآورد آغازین روکنی در کوهزاد البرز، رویکرد واکاوی ویژگی های فیزیوگرافی و توپوگرافی
 حمید  نظری برداشت داده های زئوفیزیک به روشهای لرزه نگاری کم عمق  با رزولوشن بالا ومغناطیس سنجی دریایی 
حمید  نظری بررسی آبخوان وگسلش جنبا در دشت بیستون ـ کرمانشاه  
راضیه  لک بررسی تغییرات دمای دیرینه و آلودگی فلزی در رسوبات بخش شمالی خلیج فارس 
مرتضی طالبیان بررسی توان لرزه زایی و نرخ لغزش بلند مدت و کوتاه مدت گسله های فلات ایران
منیره  خیرخواه بررسی سنگ شناختی وخاستگاه ولکانیسم پلیو ـ کواترنری شمال باختر مشهد (استان خراسان رضوی )
جلیل قلمقاش بررسی پتروژنز و ژئوشیمی آتشفشان بزمان
 حمید  نظری بررسی تحلیل زمانی احتمال رخداد زمین لرزه گستره تهران
جلیل قلمقاش بررسی ترادف آتشفشانی سهند به همراه پترولوژی وژئوشیمی آتشفشان
مرتضی طالبیان بررسی جنبایی گسله های البرز خاوری و بینالود
 حمید  نظری بررسی ریخت زمین ساخت و لرزه زمین ساختی گسله آستارا (باختر کاسپین جنوبی)"
 حمید  نظری بررسی ریخت زمین‌ساخت و لرزه زمین‌ساختی بخش باختری گسله خزر (جنوب باختر کاسپین جنوبی)"
محمدرضا شیخ الاسلامی بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی ساختاری و دگرگونی باجگان
محمدرضا  شیخ الاسلامی بررسی‌های زمین‌شناسی و زمین‌ساختی در ناحیه‌ی کپه‌داغ-بینالود
مرتضی  خلعت بری جعفری بررسی‌های میدانی  زمین‌شناسی، پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگ‌های افیولیتی محدوده ماغو (خراسان رضوی)
حمید نظری پالئوسایزمولوژی و ریخت زمین‌ساخت گسله فیروزکوه
راضیه  لک پالئوکلیماتولوژی، پالئواکولوژی و بازسازی تاریخچه رسوبگذاری تالاب شادگان در هولوسن
مرتضی  خلعتبری جعفری پترولوژی گدازه های کواترنری خاور مهاباد
مرتضی خلعت‌بری جعفری پترولوژی و ژئوشیمی گدازه های آتشفشانی شمال خاوری ابهر
مرتضی  خلعت‌بری جعفری پترولوژی گابروها و کمپلکس دایک‌های ورقه‌ای دیابازی نجم آباد-سلیمانیه
مرتضی  خلعت‌بری جعفری پترولوژی گدازه‌های بالشی و جریانی محدوده کوه سیاه
منیره  خیرخواه پژوهشی بر پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی نئوژن خاور قم (ایران مرکزی)
منیره  خیرخواه پژوهشی بر سنگ‌شناختی ماگماتیسم پلیوکواترنری سبلان (رشته کوه غوشا داغ جنوب خاوری کشور)
منیره  خیرخواه پژوهشی نوین بر ولکانیسم پلیوکواترنری شمال باختری زمین درز زاگرس (ماگماتیسم پس از برخورد زون سنندج- سیرجان)
محمدرضا قاسمی پژوهشی بر پایه سن سنجی ترمیک U_Th/He با هدف بازسازی زمانی برخورد صفحات عربی - اوراسیا
منیره  خیرخواه پژوهشی بر پترولوژی خاستگاه ماگماتیسم پلیو- کواترنری قره طوره واقع در منطقه تکاب
منیره  خیرخواه پژوهشی بر پترولوژی ماگماتیسم پلیو-کواترنری شمال باختری همدان
مرتضی  خلعت‌بری جعفری پژوهشی بر خواستگاه ماگماتیسم بعد از ائوسن- نئوژن شمال باختری سبزوار (شامل بررسی‌های میدانی زمین‌شناسی و آزمایشگاهی)
فریدون رضایی پهنه بندی پارامترهای ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز استان مازندران 
مرتضی طالبیان پهنه بندی لرزه ای کشور
مرتضی طالبیان پهنه بندی لرزه ای کشور (شمال باختری کشور)
مرتضی طالبیان پهنه بندی لرزه ای کشور (شمال باختری کشور)
محمدرضا شیخ الاسلامی تحلیل ساختاری و ریزساختاری سنگ های دگرگون جنوب محلات
فریدون  رضایی تحلیل پدیده‌های ژئوتکنیکی کرج: محاسبه مقاومت باربری
محمدرضا شیخ الاسلامی تکتونواستراتیگرافی و بررسی تاریخچه دگرشکلی در نواحی خبر و باغات پهنه سنندج - سیرجان
مرتضی  طالبیان تهیه نقشه لرزه زمین ساخت البرز
مرتضی  طالبیان تهیه نقشه لرزه زمین ساخت شمال خاوری ایران
فریدون  رضایی تهیه نرم افزار محاسبه نشست و تحکیم
محمودرضا  مجیدی فرد چینه شناسی سنگی – زیستی و محیط رسوبی سازند دلیچای در شمال سمنان"
حمید  نظری دگرشکلی جوان و ژئودینامیک لبه شمالی البرز مرکزی: گسله های خزر و شمال البرز
حمید  نظری دگرشکلی و لرزه زمین ساخت پهنه شمالی لوت
حمید  نظری ریخت زمین ساخت و لرزه زمین ساخت بلوک سبزوار
حمید  نظری ریخت زمین هندسه وسازوکار ساخت گسله شمال قزوین
محمدرضا قاسمی زمین ریخت ساخت زمین ساختی شمال البرز خاوری
 حمید  نظری طرح جامع مخاطرات زمین شناختی حوضه کاسپین جنوبی
 حمید  نظری گسلش جنبا و هندسه آبخوان (دشت روانسر- سنجابی باختر کرمانشاه)
مرتضی طالبیان لرزه زمین ساخت و توان لرزه زایی گسله های زاگرس باختری
مرتضی طالبیان مدل سازی دستگاهی گسله های فعال شهر تهران  
منیره  خیرخواه مطالعات پترولوژی گدازه‌های بازالتی کواترنری شمال غرب ایران با نگرشی بر تعیین سن بازالت‌ها به روش آرگون- آرگون
فریدون  رضایی مطالعات زمین شناختی حوضه کاسپین جنوبی -زیر پروژه: پهنه بندی و پایش کشور با رویکرد زمین های مسله دار استان گیلان
فریدون رضایی مطالعات ژئوتکنیکی رس‌های استان خوزستان
فریدون رضایی مطالعات ژئوتکنیکی مسیر آزادراه شمال حد فاصل رودبار ـ رستم آباد
مرتضی طالبیان مطالعات ساختار عمیق لوت شمالی
منیره  خیرخواه مطالعات سنگ شناختی سنگهای آتشفشانی اولترا بازیک سارای (شمال باختری )
محمودرضا  مجیدی فرد مطالعه چینه‌شناسی سنگی – زیستی و محیط رسوبی سنگ‌های کرتاسه ناحیه خور و بیابانک
مرتضی  طالبیان مطالعه گسله های جنبای بم
مرتضی طالبیان مطالعه گسله‌های فعال و نهشته‌های کواترنری در گستره تهران بزرگ
مرتضی طالبیان مطالعه لرزه زمین ساخت خاورمیانه خاوری و تهیه بانک داده ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی
مرتضی  طالبیان مطالعه و تعیین نرخ جنبش گسله پردیسان در شمال باختری تهران
محمدرضا شیخ الاسلامی معرفی مجموعه‌های دگرگون شده پالئوزوییک و مزوزوییک در بخش جنوبی خاوری پهنه سنندج - سیرجان
فریدون رضایی مهار لغزش برخی از دامنه های شهری تهران
فریدون  رضایی نرم افزار ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از داده‌های SPT  و CPT
فریدون  رضایی نرم افزار طبقه‌بندی مهندسی خاک‌ها به روش آشتو و یونیفاید
 حمید  نظری نقشه لرزه زمین ساخت گستره شمال باختری کشور
مرتضی طالبیان نقشه لرزه زمین ساخت گستره شمال خاوری کشور
حمید نظری نگاهی به دیرینه اقلیم ، تمدن و زمین لرزه در کرانه جنوب خاوری کاسپین در گذر هولوسن
فریدون  رضایی نگرشی بر تغییرات ویژگی‌های ژئوتکنیکی در طول زمان
فریدون  رضایی نگرشی بر مسائل ژئوتکنیکی استان گیلان
مرتضی  خلعت بری جعفری ولکانیسم ائوسن محدوده شمال دستجرد، شمال خارتوران 
محمدرضا قاسمی هندسه وجنبش شناسی چینه خوردگی نهشته های نیوژن گستره ماه نشان