طرح های پژوهشی در دست اجرا اعضای هیئت علمی
نام نام خانوادگی عنوان طرح
حمید نظری آب و هوای دیرینه و بررسی تاریخی زمین شناختی حوضه مرکزی فلات ایران
مرتضی خلعت‌بری جعفری بررسی تغییرات لیتولوژی و پتولوژی سنگ های آتشفشانی در امتداد گسل کوشک نصرت (بوئین زهرا- غرق آباد)
محمدرضا شیخ الاسلامی بررسی ساختاری و ریزساختاری سنگ های دگرگون ناحیه قاسم آباد (شمال بلوک لوت)
محمدرضا شیخ الاسلامی بررسی شواهد کشش نوتتیس در سنگ های دگرگون شمال خاوری نیریز
افشین  اکبرپور بررسی کانی سازی آهن در معدن میمون آباد، دهگلان، کردستان
مرتضی خلعت‌بری جعفری پترولوژی سنگ های آتشفشانی ائوسن جنوب ده ته، جنوب دیهوک، بلوک لوت
محمودرضا مجیدی فرد پژوهش بر نهشته‌های کربناته کرتاسه در البرز خاوری
مرتضی خلعت‌بری جعفری پژوهش‌های ژئوشیمیایی کمان حاشیه در سبزوار
حمید نظری پژوهشی بر تکتونورسوب و تکتونواستراتیگرافی پهنه آذربایجان، شمال باختری ایران
منیره  خیرخواه پژوهشی بر ماگماتیسم اولتراپتاسیک سنوزوییک زون پس از برخورد در فلاتکوهزایی ایرانی-ترکی (آذربایجان)
منیره  خیرخواه پژوهشی بر ویژگی های شیمیایی ماگماتیسم سنوزوییک پایانی جنوب خاوری ایران (کرمان)
منیره  خیرخواه پژوهشی بر ویژگی‌های سنگ زایی و زمین شناسی ولکانیسم بازیک شمال باختری شهر بابک
فریدون رضایی پهنه بندی شاخص های ژئوتکنیکی شهر فریدونکنار (فاز دوم استان مازندران)
جلیل  قلمقاش تاریخچه فعالیت های آتشفشان بزمان با مطالعات میدانی ژئوشیمی و سن سنجی ایزوتوپی
محمدرضا شیخ الاسلامی تحلیل واتنش و تاوایی در سنگ¬های دگرگون شده پالئوزوییک دگرگون شمال قطروئیه،  پهنه سنندج-سیرجان
محمودرضا مجیدی فرد چینه شناسی – فسیل شناسی و بررسی محیط رسوبی دیرینه سنگ های کرتاسه زیرین در جنوب شرق مراغه  
محمودرضا مجیدی فرد چینه شناسی، فسیل شناسی و بررسی محیط رسوبی دیرینه سنگ های کرتاسه زیرین در جنوب شرق مراغه
محمودرضا مجیدی فرد چینه نگاری زیستی و سنگی سازند فرخی با توجه خاص به مرز K/P در ناحیه خور (ایران مرکزی)
محمودرضا مجیدی فرد چینه نگاری زیستی و سنگی سازند فرخی با توجه خاص به مرز K/P در ناحیه خور ایران مرکزی
محمدرضا قاسمی زمین شناسی، زمین ساخت جنبا و توسعه شهری شهر تهران
راضیه  لک طرح تحلیل علل نوسان تراز آب دریاچه ارومیه وارائه راهکارهای احیای دریاچه باتوجه به تجربیات جهانی
مرتضی طالبیان مطالعات انیزوتروپی پوسته و جبه کپه داغ 
مرتضی طالبیان مطالعات پوسته البرز باختری
منیره  خیرخواه مطالعات سنگ شناختی سنگهای آتشفشانی بازیک کواترنری در منطقه خوجا (آذربایجان شرقی )
جلیل  قلمقاش مطالعه تاریخ آتشفشانی سبلان با استفاده از مطالعات صحرایی و سن سنجی ایزوتوپی
جلیل  قلمقاش مطالعه تاریخچه فعالیت های آتشفشان های فعال ایران:  با مطالعات میدانی ژئوشیمی و سن سنجی ایزوتوپی