اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته پژوهشکده

پژوهشکده در حال حاضر 11 عضو هیئت علمی دارد که اسامی آنها به قرار زیر می‌باشد:

 • دکتر مرتضی طالبیان
 • دکتر حمید نظری
 • دکتر مرتضی خلعتبری
 • دکتر محمدرضا قاسمی
 • دکتر فریدون رضایی
 • دکتر محمود رضا مجیدی فرد
 • دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی
 • دکتر جلیل قلمقاش
 • دکتر منیره خیرخواه
 • دکتر راضیه لک 
 • دکتر افشین اکبرپور
لینک های مرتبط با این بخش
 دکتر مرتضی طالبیان
 دکتر حمید نظری
 دکتر محمدرضا قاسمی
 دکتر مرتضی خلعتبری
 دکتر محمود رضا مجیدی فرد
 دکتر جلیل قلمقاش
 دکتر فریدون رضایی
 دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی
 دکتر منیره خیرخواه
 دکتر راضیه لک
 دکتر افشین اکبرپور
 دکتر منوچهر قرشی
 دکتر سیدعلی آقانباتی
 دکتر محمود احمدزاده هروی
 دکتر بهاء الدین حمدی
 دکتر محمد هاشم امامی
 دکتر محمد لطفی
 دکتر طیبه محتاط
 دکتر علیرضا شهیدی
 دکتر محمود مهرپرتو
 دکتر مسعود زمانی پدرام
 دکتر سید مهران حیدری